Henkilökohtaisen avustajan perehdyttäminen

Henkilökohtaisen avustajan perehdyttäminen on tärkeää. Jokainen henkilökohtainen avustaja tulee perehdyttää työhönsä, jotta hän voi suoriutua siitä turvallisesti, parhaalla mahdollisella tavalla.

Työhön perehdyttämisen tarkoitus on, että työntekijä oppii työtehtävänsä ja hallitsee tarvittavien työvälineiden käytön. Vaikka työntekijä olisi työskennellyt henkilökohtaisena avustajana aiemmin jollekin toiselle työnantajalle, ei hän voi tietää uuden työnantajansa tapoja ja käytäntöjä. Näin ollen perehdyttäminen on jokaisen henkilökohtaisen avustajan kohdalla tärkeää. Myös sijaiset tulee perehdyttää työhönsä työsuhteen pituudesta riippumatta.

Mikäli haluat tutustua perehdyttämiseen mieluummin videon muodossa, voit klikata auki tämän Hetan YouTube-videon. Artikkeli jatkuu videon alla. 

Lainsäädäntö määrittää perehdyttämistä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän työhön ja työolosuhteisiin sekä työvälineiden käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Esimerkiksi suojavälineiden käyttöön tulee opastaa, jotta työn voi suorittaa turvallisesti.

Myös työsopimuslaki määrittää perehdyttämistä, sillä sen perusteella työntekijän on saatava ohjeistusta ja opastusta erityisesti silloin, kun työtehtävät tai työolosuhteet muuttuvat. Perehdyttäminen ei siis liity ainoastaan työsuhteen alkuun, vaan myös kaikkiin muutostilanteisiin, joita työssä tulee vastaan.

Kolme henkilöä, joista yksi pyörätuolissa. Piirroskuva.

Perehdyttäminen saattaa kuulostaa etäiseltä termiltä etenkin silloin, jos työnantajuudesta ei ole aiempaa kokemusta. Perehdyttäminen ei kuitenkaan ole vaikea tai pelottava asia, vaan sen tarkoitus on saada työsuhde toimimaan mahdollisimman sujuvasti.

Yksinkertaisuudessaan perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla työntekijä oppii tuntemaan:

  1. työpaikkansa toiminnan ja tavat
  2. työpaikan ihmiset
  3. työnsä ja siihen liittyvät odotukset

Perehdyttämistä on hyvä ajatella enemmän jatkumona kuin yksittäisenä tapahtumana tai tilanteena. Perehdyttäminen alkaa oikeastaan jo työpaikkailmoituksesta, jossa kerrotaan pääasiat siitä, millaisesta työstä on kyse, ja millaisia taitoja ja ominaisuuksia työntekijältä odotetaan.

Seuraavat perehdyttämisen vaiheet ovat yhteydenotto hakijaan sekä työhaastattelun pitäminen. Työhaastattelussa käydään läpi yleisiä työhön liittyviä asioita, kuten työaika ja työnkuva. Työhaastattelu on se vaihe, jossa on hyvä perehdyttää työntekijä henkilökohtaisen avustajan työn erityispiirteisiin. Esimerkiksi työnantajamallin läpikäyminen on tärkeää, mikäli se ei ole avustajalle entuudestaan tuttu.

Perehdyttämiseen on hyvä varata työsuhteen alussa ainakin kaksi viikkoa, mutta tarvittava aika vaihtelee sen mukaan, miten paljon erilaisia tehtäviä ja tilanteita työ sisältää. Asioihin palataan tarpeen mukaan myöhemmin työsuhteen aikana. Lyhytaikaisen sijaisen kohdalla perehdyttämisaika jää tietenkin lyhyeksi, mutta se ei tarkoita, että sijaisen perehdyttämisen voisi unohtaa. On tärkeää, että sijainen perehdytetään niihin tehtäviin, joita hänen työvuorojensa aikana tulee vastaan.

Perehdyttäminen on aina vuorovaikutusta, jossa sekä työnantajalla että työntekijällä on oma, tärkeä roolinsa. Perehdyttäjän tulee opastaa, kerrata ja tarkentaa. Perehdytettävän on puolestaan tärkeää kysyä rohkeasti, jos jotain jää epäselväksi.

Uuden työsuhteen alussa työntekijän on vaikea sisäistää kaikkea uutta tietoa kerralla. Perehdyttämistä voi auttaa myös kirjallinen materiaali, johon työntekijän on helppo palata myöhemmin, mikäli ei vielä muista kaikkea.

Avustajan perehdyttämiseen kuuluu käytännön toimissa, kuten vaikkapa nostolaitteen käytössä opastaminen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että perehdyttämistä tarvitaan myös ihan arkisiin juttuihin, kuten kodinkoneiden käyttöön tai siihen, mistä roskakori löytyy. Nämä saattavat tuntua itsestään selviltä asioilta, mutta pitää muistaa, että avustaja työskentelee itselleen vieraassa ympäristössä, jossa kaikki toimintatavat ovat hänelle uusia. On kaikkien kannalta mukavampaa ja työn kannalta sujuvampaa, jos tällaiset käytännön asiat käydään yhdessä läpi.

On myös hyvä muistaa, että ihan kaikkia asioita ei voi käydä kerralla läpi, vaan erilaisia tilanteita tulee vastaan pikkuhiljaa työn edetessä. Työhön, työpaikan kulttuuriin ja ammatti-identiteettiin kasvaminen vaatii aina oman aikansa.

Ensimmäisten työviikkojen aikana voi olla hyödyllistä, että joku samalla työnantajalla pidempään ollut työntekijä tekee muutamia työvuoroja yhtä aikaa uuden työntekijän kanssa. Näin uusi työntekijä saa rehellisen kuvan työtehtävistä sekä työpaikan käytännöistä.

Jos työnantajan palveluksessa on ainoastaan yksi avustaja, ja hänen työsuhteensa on päättymässä, on uuden työntekijän rekrytointi järkevää aloittaa hyvissä ajoin. Näin on helpompi järjestää asiat niin, että uusi ja vanha työntekijä ehtivät olla muutaman päivän samaan aikaan töissä. Aina tällaista varautumisaikaa ei kuitenkaan ole, ja on vain edettävä tilanteen mukaan.

Huom.! Hyvinvointialueelta kannattaa etukäteen varmistaa, että kahden työntekijän päällekkäinen työvuoro on heidän puolestaan ok. Niin ei tule vastaan mitään ikäviä yllätyksiä työntekijöiden palkanmaksun suhteen.

Henkilökohtaisen avustajan työ on muutakin kuin pelkkiä käytännön tehtäviä. Työntekijä tulee perehdyttää myös näihin työn erityispiirteisiin.

Työntekijän tulee etukäteen tietää, miten hänen odotetaan reagoivan ihmisiin, joita päivän aikana kohdataan. Miten tulee suhtautua muihin esimerkiksi juhlatilaisuudessa tai palaverissa? Onko avustaja palaverissa mukana vai esimerkiksi käytävällä odottamassa? Jokaisella työnantajalla on omanlaiset toiveensa ja toimintatapansa, joten yleispäteviä ohjeita ei näihin tilanteisiin ole.

Henkilökohtaisen avustajan työhön saattaa liittyä paljon odottamista. Avustajan tehtävässä ei tarvitse koko ajan tehdä jotain, vaan avustaja voi joutua välillä odottelemaan pitkiäkin aikoja. Tämä voi tuntua avustajasta kiusalliselta, mikäli häntä ei etukäteen perehdytetä siihen, että hänen ei tarvitse tehdä mitään, mutta hänen täytyy kuitenkin olla saatavilla. Työnantaja voi esimerkiksi sopia näitä hetkiä varten työntekijänsä kanssa, että näissä tilanteissa voi lukea kirjaa tai käyttää puhelintaan.

Jokaisella työnantajalla on edellä mainittuihin tilanteisiin omat käytäntönsä, minkä vuoksi perehdyttäminen on erityisen tärkeää.