Työelämä ja työlainsäädäntö

Työlainsäädäntö ja yleinen työelämän kehittäminen ovat tärkeä osa Heta-liiton vaikuttamistyötä.

Kannanotto rikostaustan tarkistamisen puolesta 10.1.2022

Heta-liitto jätti helmikuussa 2022 kannanoton sen puolesta, että vammaisten palveluissa olisi mahdollista tarkistaa henkilön rikostausta.

Voit lukea Hetan kannanoton täällä.

Samasta aiheesta on otettu kantaa myös marraskuussa 2022.

Voit lukea kannanoton täällä.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijavieraana 22.2.2018

Heta-liitto oli helmikuussa 2018 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijavieraana keskustelemassa nollatyösopimuksista ja muista vaihtelevan työajan sopimuksista. Käsittelyssä oli hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi.

Työaikalakia ja nollatuntisopimuksia koskevat mietinnöt 31.8.2017

  • On tärkeä selventää perheenjäseniä koskevat asiat: Jos perheenjäsenet ovat jatkossakin lain soveltamisalan ulkopuolella, on asiasta mainittava suoraan laissa nykyisen työaikalain tavoin. Jos perheenjäseniä koskeva soveltamisalapoikkeus säilytetään, tulisi se rajata vain työnantajan lähisukulaisiin ja poistaa perusteluista maininta muista läheisistä. Tällaisenaan mietintö tekisi laista nykyistä epäselvemmän.
  • Henkilökohtaisessa avussa on tarpeita järjestää työ jaksotyönä sellaisissakin tilanteissa, joissa työ ei kestä päivittäin 13 tuntia. Perusteluissa tulisi mainita vammaispalvelut ja henkilökohtainen apu sellaisina palveluina, joissa jaksotyön teettäminen on mahdollista.
  • Henkilökohtaisessa avussa työnantajalla on varsin usein aito tarve teettää työtä vaihtelevalla työajalla. Kun nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvitetään, on tarkoituksenmukaista pyrkiä puuttumaan selkeästi työsuhdeturvan kiertämistarkoituksessa tehtäviin vaihtelevan työajan sopimuksiin.
  • Mietinnössä oli mukana säännös vaihtelevalla työajalla työskentelevän oikeudesta kieltäytyä työvuoroluetteloon merkityistä tunneista painavasta syystä. Pykäläehdotusta tulisi muuttaa vähintään siten, että kieltäytymisoikeus koskee vain sopimuksen mukaisen vähimmäistyöajan ylittäviä tunteja. Lisäksi pitäisi täsmentää, että työntekijän kieltäytymien työvuorosta voi lähtökohtaisesti olla painava syy muuttaa työvuoroluetteloa.

Lue koko nollatuntisopimuksia koskeva lausunto täältä.
Lue koko työaikalakia koskeva lausunto täältä.

Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 19.9.2014

Heta-liitto lausui perjantaina syyskuussa 2014 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pyynnöstä hallituksen esityksestä, joka koskee kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymistä ja lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista.

Lue koko lausunto täältä.