Työelämä ja työlainsäädäntö

Työlainsäädäntö ja yleinen työelämän kehittäminen ovat osa Heta-liiton vaikuttamistyötä. Sujuva ja toimiva henkilökohtainen apu mahdollistetaan työehtospimuksen lisäksi myös työlainsäädännön kautta.

Kannanotto: Työturvallisuuskeskuksen opas on osittain harhaanjohtava

Työturvallisuuskeskus julkaisi oppaan toisen kotona tehtävän työn työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Oppaassa käsitellään myös henkilökohtaisen avun kysymyksiä, ja Heta-liitto kommentoi 26.2.2024 oppaan luonnosversiota. Osa Heta-liiton kommenteista on otettu huomioon, ja opas on pääosin toimiva. Muutamaan kohtaan on kuitenkin jäänyt tulkintoja, joista voi saada harhaanjohtavan kuvan henkilökohtaisen avustajan työstä.

Lue aiheesta lisää täältä.

Kannanotto: osa-aikatyön tekemistä ei pidä vaikeuttaa

Heta-liitto jätti 1.9.2023 sosiaali- ja terveysministeriölle (STM), Työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) ja valtioneuvostolle kannanoton, jossa se ilmaisi huolensa hallitusohjelman linjauksista, joilla vaikeutetaan osa-aikatyötä tekevien työntekijöiden asemaa muun muassa poistamalla työttömyysturvan suojaosat.

“Henkilökohtaisessa avussa työskentelee paljon osa-aikaisia työntekijöitä. Leikkaukset kohdistuisivat monin tavoin myös vammaisiin henkilöihin, sillä vammaiset henkilöt saattavat usein tehdä työtä osa-aikaisesti. Muutokset vaikeuttaisivat henkilökohtaisen avun alan tilannetta, ja ne voivat pahentaa koko sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaa”

Lue kannanotto kokonaisuudessaan täältä.

Kannanotto ukomaalaisten työntekijöiden tulorajojen tiukentamisesta

Heta-liitto jätti 25.5. 2023 kannanoton siitä, että henkilökohtaisen avun saantia ei tule vaikeuttaa ulkomaalaisten työntekijöiden tulorajoja tiukentamalla.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan täältä.

Rikostaustan tarkistaminen

Työnhakijan rikosrekisteriotteen tarkistaminen tulee mahdolliseksi

Lakimuutos astuu voimaan 1.1.2024.

Työnhakijan rikosrekisteriotteen tarkistaminen tulee mahdolliseksi henkilökohtaisessa avussa, sillä eduskunta hyväksyi asian osana sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalakia. Työnantajamalli lisättiin lakiin eduskuntakäsittelyn aikana Heta-liiton ja muiden järjestöjen aloitteesta.

Lue lisää aiheesta täältä.

Heta-liiton lausunto 2023

Heta lausui tammikuussa rikosrekisteriotteen tarkastamismahdollisuudesta.

Lue lisää täältä.

Kannanotot rikostaustan tarkistamisen puolesta vuonna 2022

Heta-liitto jätti helmikuussa 2022 kannanoton sen puolesta, että vammaisten palveluissa olisi mahdollista tarkistaa henkilön rikostausta.

Voit lukea Hetan kannanoton täällä.

Samasta aiheesta on otettu kantaa myös marraskuussa 2022.

Voit lukea kannanoton täällä.

Esitys työvoimapulasta 12.10.2022

Työvoimapula vaikuttaa henkilökohtaisten avustajien saatavuuteen ja sitä kautta suoraan vammaisten henkilöiden elämään. Heta-liitto teki aloitteen STM:lle aiheen tiimoilta.

Heta esitti, että osana STM:n sote-työvoiman saatavuuden ohjelmaa käynnistetään vammaisalan toimijoiden kanssa keskustelu työvoimapulasta ja sen ratkaisuista.

Lue lisää täältä. 

Henkilökohtaisten avustajien oppisopimuskoulutus

Heta-liitto ja JHL tapasivat tiistaina 27.9.2022 opetus- ja kulttuuriministeriön viranhaltijoita. Tapaamisen aiheena oli henkilökohtaisten avustajien oppisopimuskoulutuksen edistäminen, joka voisi olla yksi keino lisätä avustajien saatavuutta.

Lue lisää täältä.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijavieraana 22.2.2018

Heta-liitto oli helmikuussa 2018 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijavieraana keskustelemassa nollatyösopimuksista ja muista vaihtelevan työajan sopimuksista. Käsittelyssä oli hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi.

Voit lukea hallituksen esitysksen täältä.

Työaikalakia ja nollatuntisopimuksia koskevat mietinnöt 31.8.2017

  • On tärkeä selventää perheenjäseniä koskevat asiat: Jos perheenjäsenet ovat jatkossakin lain soveltamisalan ulkopuolella, on asiasta mainittava suoraan laissa nykyisen työaikalain tavoin. Jos perheenjäseniä koskeva soveltamisalapoikkeus säilytetään, tulisi se rajata vain työnantajan lähisukulaisiin ja poistaa perusteluista maininta muista läheisistä. Tällaisenaan mietintö tekisi laista nykyistä epäselvemmän.
  • Henkilökohtaisessa avussa on tarpeita järjestää työ jaksotyönä sellaisissakin tilanteissa, joissa työ ei kestä päivittäin 13 tuntia. Perusteluissa tulisi mainita vammaispalvelut ja henkilökohtainen apu sellaisina palveluina, joissa jaksotyön teettäminen on mahdollista.
  • Henkilökohtaisessa avussa työnantajalla on varsin usein aito tarve teettää työtä vaihtelevalla työajalla. Kun nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvitetään, on tarkoituksenmukaista pyrkiä puuttumaan selkeästi työsuhdeturvan kiertämistarkoituksessa tehtäviin vaihtelevan työajan sopimuksiin.
  • Mietinnössä oli mukana säännös vaihtelevalla työajalla työskentelevän oikeudesta kieltäytyä työvuoroluetteloon merkityistä tunneista painavasta syystä. Pykäläehdotusta tulisi muuttaa vähintään siten, että kieltäytymisoikeus koskee vain sopimuksen mukaisen vähimmäistyöajan ylittäviä tunteja. Lisäksi pitäisi täsmentää, että työntekijän kieltäytymien työvuorosta voi lähtökohtaisesti olla painava syy muuttaa työvuoroluetteloa.

Lue koko nollatuntisopimuksia koskeva lausunto täältä.
Lue koko työaikalakia koskeva lausunto täältä.

Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 19.9.2014

Heta-liitto lausui perjantaina syyskuussa 2014 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pyynnöstä hallituksen esityksestä, joka koskee kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymistä ja lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista.

Lue koko lausunto täältä.