Henkilökohtaisen avustajan ammatillinen koulutus

1.8.2021 tuli voimaan vammaisalan ammattitutkinto, joka koostuu henkilökohtaisen avun osaamisalasta sekä kehitysvamma-alan osaamisalasta. Tutkintonimikkeet ovat henkilökohtainen avustaja ja kehitysvamma-alan ohjaaja (AT). Tutkintouudistuksen myötä henkilökohtaisen avun tutkinto siirtyi kiinteistö- ja puhtausalan ammattitutkinnosta osaksi vammaisalan ammattitutkintoa.

Heta-liitto antoi aktiivisesti lausuntoja henkilökohtaisen avustajan ammattitutkintoa koskien vuodesta 2017 vuoteen 2021. Vuosien varrella Heta on muiden järjestöjen tavoin esittänyt huolensa siitä, että vammaisjärjestöjä ei ole osallistettu tarpeeksi tutkinnon valmisteluprosessiin.

Esitys vammaisalan ammattitutkinnosta

Opetushallitukselle esitettiin maaliskuussa 2020 vammaisalan ammattitutkinnon perustamista, ja myös Heta-liitto oli mukana esityksen tekemisessä.

Vammaisalan ammattitutkinto päätettiin perustaa, ja se korvasi tutkintorakenteessa kehitysvamma-alan ammattitutkinnon.

Lausunto ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

Tammikuussa 2021 Opetushallitus antoi lausuntopyynnön, joka koski vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnosta. Heta-liitto jätti lausunnon, jossa todettiin, että esitys tutkinnosta on osittain hyvä, mutta siinä on myös valitettavan paljon korjattavaa.

Erityisen ongelmallista luonnoksessa oli, että henkilökohtaisen avun käyttäjien erilaisia tarpeita ei otettu huomioon. Näytti siltä, että ammattitutkinto on suunniteltu kehitysvamma-ala edellä.

Voit tutustua Hetan lausuntoon tarkemmin:

Hetan lausunto vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta PDF

Hetan lausunto vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta RTF

Vammaisjärjestöjen yhteinen kannanotto

Lisäksi Heta-liitto osallistui helmikuussa 2021 julkaistuun, vammaisjärjestöjen yhteiseen kannanottoon, jossa ilmaistiin huoli siitä, että vammaisjärjestöjen lausunnoissa esitettyjä ehdotuksen vakavia puutteita ei olla ottamassa huomioon tutkintoa uudistaessa.

Kannanotossa esitettiin henkilökohtaisen avun osaaamisalan ja koko vammaisalan ammattitutkinnon laajaa ja avointa uudelleenarviointia, johon erilaisia tarpeita edustavien vammaisjärjestöjen asiantuntemus otetaan mukaan.

Lisäksi järjestöt ilmaisivat huolensa siitä, että YK:n vammaisyleissopimusta ei ole otettu huomioon, sillä sopimuksen mukaan vammaiset sekä heitä edustavia järjestöt tulee osallistaa tiiviisti sellaiseen päätöksentekoon, joka koskee vammaisia.

Voit tutustua vammaisjärjestöjen kannanottoon täällä:

Vammaisjärjestöjen kannanotto 2021

Järjestöjen kannanotot tuottivat tulosta. Koulutuksessa painotetaan nyt aiempaa enemmän muun muassa henkilökohtaisen avun käyttäjien itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja turvallisuutta edistävää osaamista.

Henkilökohtaisten avustajien koulutuksen historia

Vuonna 2017 Opetushallitus teki päätöksen henkilökohtaisten avustajien ammatillisesta koulutuksesta. Koulutus tuli osakasi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintoa, ja ensimmäiset koulutukset aloitettiin vuoden 2018 alussa.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet olivat ensimmäisellä lausuntokierroksella keväällä 2017. Luonnokset laatineeseen työryhmään ei kuulunut vammaisjärjestöjen edustajia, vaikka YK:n vammaisyleissopimus velvoittaa siihen kaikissa vammaisia koskevissa asioissa. Heta-liitto sai kuitenkin tiedon koulutussuunnitelmista ja antoi lausunnon koulutukseen liittyen. Lausunnossa annettiin paljon kehitysehdotuksia jatkotyöskentelyyn.

Lue Hetan lausunto kokonaisuudessaan.

Vuonna 2018 vammaisjärjestöt saivat tehdä kehittämisehdotuksia olemassa oleviin tutkinnon kriteereihin. Heta-liitto oli aktiivisesti mukana uudistustyöryhmässä. Keskiviikkona 22.8.2018 Opetushallitus järjesti kuulemistilaisuuden, jossa käsiteltiin vammaisjärjestöjen ja Opetushallituksen yhdessä muotoilemia kehitysehdotuksia.

Kuulemistilaisuudessa esitellyt kehittämisehdotukset ottivat aiempia ammattitaitovaatimuksia ja arviointikriteereitä paremmin huomioon henkilökohtaisen avun alan ominaispiirteet. Ehdotuksissa korostui itsenäisen elämän ideologia ja itsemääräämisoikeus.

Harmaa hahmo osoittaa liitutaululle, piirroskuva.
Kuva. Peggy Marco, Pixabay