Sote-uudistus

Niin sanottu sote-uudistus tarkoittaa toteutuessaan koko julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista. Voimaan tullessaan sote-uudistus vaikuttaisi vammaispalvelujen organisaatioon ja palvelujen järjestämistapoihin merkittävästi. Sote-uudistukseen liittyy olennaisesti myös valmisteilla oleva valinnanvapauslainsäädäntö sekä maakuntauudistus.

Heta-Liiton näkökulmasta sote-uudistuksessa tärkeintä on seurata ja varmistaa, että henkilökohtaisen avun työnantajamalli säilyy yhtenä henkilökohtaisen avun järjestämistapana jatkossakin ja että se toteutetaan niin, että työnantajamallilla saatava henkilökohtainen apu on toimivaa ja turvallista.

Yleisesti ottaen vammaisnäkökulma ja YK:n vammaisyleissopimuksen vaatimukset tulisi huomioida sote-uudistuksen ja valinnanvapauslainsäädännön valmistelussa voimakkaammin kuin mitä nyt on tehty. Ratkaisut pitää pystyä perustelemaan selkeämmin perus- ja ihmisoikeuksien sekä riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen tehostaminen on sinällään toivottavaa. Uudistuksen yhteydessä tulee kuitenkin ehdottomasti varmistua siitä, että tehokkuus haetaan hallinnollisista prosesseista, ei itse palvelujen tuottamisesta.

Olemme vaikuttaneet sote-uudistukseen pääasiassa antamalla lausuntoja ja tapaamalla poliitikkoja sekä ministeriön edustajia. Tälle sivulle on koottu tärkeimmät sote-uudistukseen liittyvät lausunnot ja niiden pääkohdat. Lausunnot ovat aikajärjestyksessä siten, että viimeisin on ylimpänä.

Lausunto valinnanvapauslainsäädännöstä 13.12.2017

 • Valinnanvapauslaissa on useita piirteitä, jotka voivat johtaa siihen, että vammaiset eivät saa palveluja yhdenvertaisesti. YK:n vammaisyleissopimus edellyttää, että tavalliset palvelut ovat myös vammaisten käytettävissä.
 • Esitettyyn sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusmalliin sisältyy riskejä, joilla olisi vaikutusta myös henkilökohtaisen avun ja muiden vammaispalveluiden toteutumiseen:
 • Sote-keskusten rahoitus ei voi perustua siihen, että viime kädessä arvioidaan yksittäisen asiakkaan sairastavuutta ja ”hintalappua”. Vammaisuuden merkitys sote-keskukselle maksettavaan kiinteään korvaukseen jää avoimeksi.
 • Perustuslakivaliokunnan kesällä 2017 antaman lausunnon mukaan henkilökohtaista budjettia koskevaa sääntelyä olisi täsmennettävä olennaisesti. Tällaista täsmentämistä ei ole riittävästi tapahtunut. Henkilökohtaisen budjetoinnin vaikutusten arviointi jää arvailuksi sen suhteen, miten toimeenpano onnistuisi.
 • Valinnanvapauslainsäädäntöä tulisi täsmentää, että työnantajamalli järjestetään henkilökohtaisesta budjetista erillisenä palveluna.
 • Palvelurakenteen hajautuminen tekee vammaisten osallistumisen ja vaikuttamisen vaikeasti toteutettavaksi.
 • Maakunnilla tulee olla lakisääteinen velvollisuus tarjota henkilökohtaisen avun asiakasseteliä. Henkilökohtainen apu tulee lisätä lakiin palveluksi, jossa seteli on tarjottava. Asiakasseteliä koskevaa sääntelyä pitää kuitenkin kehittää monilta osin.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa STM:n nettisivuilla.

Lausunto valinnanvapauslainsäädännöstä 27.3.2017

 • Uudistuksen jatkotyössä tulee korostaa asiakkaan näkökulmaa ja vähentää vastuun pallotteluun kannustavia rakenteita.
 • Erillinen arvio uudistuksen vaikutuksista vammaisten asemaan on välttämätön.
 • Palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevien säännösten tulee mahdollistaa henkilökohtaisen avun työnantajamalli.
 • Henkilökohtaisen avun työnantajamalli on järjestettävä henkilökohtaisesta budjetista erillisenä palveluna. Harkittaessa henkilökohtaista budjettia asiakkaalle tulee selvittää kirjallisesti eri palveluvaihtoehdot yksilölliseen tilanteen ja asiakassuunnitelman perusteella.
 • Palveluntuottajalla pitää olla henkilökohtaisen budjetin tai asiakassetelin palveluissa sopimussuhde jonkin tahon kanssa, jotta ohjaussuhde on olemassa. Asiakkaan tulisi olla kuluttajan asemassa suhteessa palveluntuottajiin tai oikeusturva tulee varmistaa jollakin uudella keinolla.
 • Henkilökohtaisen avun tulee olla käytettävissä myös oman maakunnan ulkopuolella ja eri kohteissa avuntarpeen mukaan.
 • Viranomaistehtävistä vastaavat tahot tulee määritellä esitystä selkeämmin ja perustuslain 124 §:n edellytysten toteutuminen on turvattava.

Lue koko lausunto tästä linkistä.

Lausunto sote-uudistuksesta 9.11.2016

 • Lausunnossa korostimme, että työnantajamalli tulee jatkossakin säilyttää yhtenä palveluvaihtoehtona. Lakitasolla tulee kuitenkin säätää siitä, että työantajamallin käyttö edellyttää asiakkaan suostumusta.

Lue koko lausunto tästä linkistä.

Lausunto sote-uudistuksesta 14.10.2014

 • Lakiluonnoksessa mainitut keskittämismahdollisuudet ovat myönteinen suunta, mutta niihin liittyviä termejä tulee selventää. Kunhan keskittämisen perusteet säädetään lailla, henkilökohtaisen avun työnantajamallin hallinnollisen toimeenpanon keskittäminen valtakunnallisesti olisi hyvä ratkaisu.
 • Myös nk. teemalliset kuntayhtymät ovat Hetan mielestä lähtökohdiltaan hyvä ratkaisu. Henkilökohtaisen avun keskittäminen olisi työnantajamallin kannalta erittäin toivottavaa. Se edesauttaisi erityisosaamisen kasvattamista.
 • Subjektiivisten oikeuksien toteutuminen ja osallistamismahdollisuudet on taattava. Rahoituksen järjestämistapa ei saa vaikuttaa subjektiivisten oikeuksien tai ylipäätään sosiaalipalvelujen tosiasialliseen toteutumiseen.

Lue koko lausunto tästä linkistä.