Palkka ja palkanmaksu

Kysymys

Minulla on ollut henkilökohtainen avustaja jo 15 vuotta. Olen nyt vasta liittynyt Heta-liittoon. Liittymispäivä on 1.7. Olen kuullut, että henkilökohtaisen avustajan palkka nousisi, kun liityn Heta-liittoon. Onko näin ja miten paljon palkka nousee?

Vastaus

Heta-liiton jäsenyyden alkamisen myötä työntekijän palkkaus ja muut edut voivat parantua, mutta eivät heiketä. Työehtosopimuksen perusteella ei siis voi huonontaa työntekijän voimassaolevaan työsuhteeseen perustuvia etuja. Jos työntekijälle olisi jostakin syystä maksettu esimerkiksi korkeampaa kokemuslisää, ei tätä voi alentaa sen perusteella, että työnantaja liittyy Heta-liittoon.

Heta-liiton työehtosopimuksessa on sovittu, että käytössä ovat palkkaryhmät A ja B. Työntekijän palkkaukseen vaikuttaa työn sisältö. Lisäksi työehtosopimuksessa on oma palkkataulukko pääkaupunkiseudulle.

Heta-liitto on koonnut tietoa palkkauksesta uutiskirjeisiin.

Tarvittaessa kannattaa soittaa myös Heta-liiton neuvontaan, jos on tarve kysyä jäsenyyden vaikutuksista ja palkkauksen yksityiskohdista.

Kysymys

Minulla on avustaja ja olen Heta-liiton jäsen. Työntekijän työaika on 10–20 tuntia viikossa. Tuntimäärä siis vaihtelee. Tuntipalkka maksetaan siten, että toimitan tuntilistan hyvinvointialueelle kuukauden viimeinen päivä ja palkka maksetaan koko kuukauden ajalta seuraavan kuukauden puolivälissä. Avustajani sanoi, että palkka pitäisi maksaa nopeammin, mutta kunta ei suostu muuttamaan palkanmaksuaikataulua. Miten asia on?

Vastaus

Palkka maksetaan lähtökohtaisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Kaksi kertaa kuukaudessa maksettavan palkan osalta kuukauden ensimmäisellä puoliskolla tehty työ maksetaan työaikakorvauksineen (lisät) saman kuukauden viimeisenä päivänä ja vastaavasti kuukauden loppupuolella tehty työ maksetaan työaikakorvauksineen (lisät) viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivä. 

Palkka voidaan maksaa työnantajan ja työntekijän kanssa yhteisesti sopien myös kerran kuukaudessa siten, että palkka maksetaan jälkikäteen niin, että kalenterikuukaudelta tehty työ maksetaan työaikakorvauksineen (lisät) viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 15. päivä. Jos tällaisesta ei ole työntekijän kanssa sovittu, ei tämä palkanmaksutapa ole mahdollinen. 

Työehtosopimuksessa on myös kolmas maksutapa (katso seuraava kysymys), mutta se ei ole työntekijällesi mahdollinen, sillä hänellä on vaihteleva työaika.

Apulaisoikeuskansleri on katsonut, että hyvinvointialueen järjestämässä palkkahallinnossa tulee noudattaa lakia ja työehtosopimusta. Hyvinvointialue ei siis voi itse vapaasti päättää, milloin henkilökohtaisten avustajien palkat maksetaan.

Ole yhteydessä hyvinvointialueen palkanlaskentaan ja ilmoita, että on siirryttävä tällaiseen palkanmaksuaikatauluun.

Kysymys

Milloin tuntipalkkaiselle avustajalle voidaan maksaa palkka kerran kuussa? Voiko hyvinvointialue määrätä, että palkka maksetaan vain kerran kuussa? Työnantaja on Heta-liiton jäsen.

Vastaus

Työehtosopimuksessa on kaksi erilaista tapaa kerran kuukaudessa maksettavaan palkkaan:

  1. Palkka voidaan maksaa työnantajan ja työntekijän kanssa yhteisesti sopien myös kerran kuukaudessa siten, että palkka maksetaan jälkikäteen niin, että kalenterikuukaudelta tehty työ maksetaan työaikakorvauksineen (lisät) viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 15. päivä. Tämä edellyttää siis, että tämä käy työntekijälle ja että hänen kanssaan on sovittu asiasta. Työntekijä saa siis esimerkiksi tammikuun palkan viimeistään 15.2., jos tästä maksutavasta on sovittu.
  2. Palkka voidaan maksaa kerran kuukaudessa, jos työntekijällä on työehtosopimuksen mukainen säännöllinen työaika (täyttä työaikaa tekevät) tai peruspalkan muodostus muutoin on säännönmukainen. Tällöin peruspalkka maksetaan kuukausittain viimeistään kuukauden viimeisenä päivänä ja palkkakauden työaikakorvaukset (lisät) viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivä. Palkka lasketaan tällöin seuraavasti: 4,35 x viikkotyöaika x tuntipalkka. Jos työaika on määritelty työsopimuksessa kuukautta kohden, lasketaan palkka kertomalla työsopimuksen mukainen kuukausittainen työtuntimäärä tuntipalkalla.

Näistä jälkimmäinen tapa on käytännössä varsin harvinainen.

Kysymys

Olen liittynyt Heta-liiton jäseneksi. Henkilökohtaisella avustajallani on aikaisempaa työkokemusta henkilökohtaisen avustajan työstä. Lisäksi hän on työskennellyt mm. lähihoitajana. Hän on myös valmistunut lähihoitajaksi. Mikä on kokemuslisään oikeuttavaa työtä? Entä saako avustaja jotakin lisää lähihoitajan tutkinnosta?

Vastaus

Kokemuslisää maksetaan työehtosopimuksen perusteella Heta-liiton jäsenten työntekijöille. Joillakin hyvinvointialueilla saattaa kuitenkin olla omia erillisiä kokemuslisiä. Kokemuslisäkuukausien laskentaan kannattaa tarvittaessa pyytää apua vammaispalvelusta tai palkanlaskijalta.

Kokemuslisään oikeuttavaksi työskentelyksi katsotaan henkilökohtaisena avustajana tai samankaltaisissa tehtävissä tehdyt työskentelykuukaudet. Kokemuslisää kerryttävät siis työskentelykuukaudet. Suoritettu tutkinto ei siis oikeuta erilliseen kokemuslisään.

Henkilökohtaiseen apuun nähden samankaltaista työtä on useimmiten esimerkiksi lähihoitajan, kotipalvelun työntekijän, kouluavustajan, hoiva-avustajan tai laitoshuoltajan työ.

Henkilökohtaisena avustajana tehty työ huomioidaan kokemuslisään oikeuttavaksi työskentelyksi sekä palkkaryhmässä A että B riippumatta siitä, kumman palkkaryhmän mukaisia työtehtäviä työntekijä on henkilökohtaisena avustajana aiemmin tehnyt. Henkilökohtaiseen avustamiseen nähden samankaltaisissa tehtävissä sen sijaan verrataan aikaisempia työtehtäviä nykyisiin työtehtäviin.

Kannattaa huomioida, että kokemusta kertyy työskentelykuukausista, joina työntekijä on työskennellyt yhteensä vähintään 35 tuntia tai 14 työpäivää yhdessä tai useammassa työsuhteessa. Osa-aikainen työ ei siis aina kerrytä kokemuslisään laskettavaa työkokemusta. Kokemusta voi kuitenkin kertyä samaan aikaan useammalle työnantajalle tehdystä työstä. Tällainen tilanne on silloin, kun avustaja työskentelee osa-aikaisesti usealle eri työnantajalle.

Kysymys

Henkilökohtainen avustajani on ollut töissä 2,5 vuotta. Milloin kokemuslisä nousee ja kuinka paljon?

Vastaus

Työntekijän vähimmäistuntipalkka nousee 12 (1 vuosi), 36 (3 vuotta), 60 (5 vuotta) ja 96 (8 vuotta) kokemuslisään oikeuttavan työskentelykuukauden jälkeen. 1.8.2022 voimaan tulevan työehtosopimuksen määräyksen mukaan työntekijän vähimmäistuntipalkka nousee myös 132 (11 vuotta) kokemuslisään oikeuttavan työskentelykuukauden jälkeen. Työntekijän senhetkiseen tuntipalkkaan tehdään aina 1,25 prosentin suuruinen kokemuslisän korotus hänen siirtyessään seuraavaan kokemuslisäluokkaan.

Tässä tilanteessa seuraava korotus on tulossa sen jälkeen, kun työntekijälle on kertynyt kokemuslisään oikeuttavia työskentelykuukausia yhteensä kolmen vuoden edestä. Kokemuslisäkuukausien kertymisestä kannattaa pitää kirjaa. Tällöin on helppo ilmoittaa palkanlaskijalle, milloin kolmen vuoden raja täyttyy.

Kysymys

En muista miltä päiviltä henkilökohtaiselle avustajalle pitäisi maksaa 100 prosentilla korotettu palkka. Mitkä ne olivatkaan? Saako henkilökohtainen avustaja palkkaa näiltä päiviltä, vaikka ei ole töissä? Olen Heta-liiton jäsen.

Vastaus

Sunnuntaityöllä tarkoitetaan Heta-liiton työehtosopimuksen mukaan työtä, joka on tehty:

– sunnuntaina
– uudenvuodenpäivänä
– loppiaisena
– pitkäperjantaina
– pääsiäislauantaina
– 2. pääsiäispäivänä
– vapunpäivänä
– helatorstaina
– juhannusaattona
– juhannuspäivänä
– pyhäinpäivänä
– itsenäisyyspäivänä
– jouluaattona
– joulupäivänä ja
– tapaninpäivänä.

Sunnuntaityökorotuksena maksetaan tehdyiltä tunneilta 100 %:lla korotettu perustuntipalkka. Sunnuntaityökorotus maksetaan vain, jos työntekijällä on työvuoro kyseisenä päivänä.

Kannattaa kuitenkin huomata, että osa näistä päivistä on myös arkipyhiä (ks. seuraava kysymys), joiden ajalta Heta-liiton jäsenten työntekijöillä on pääsääntöisesti oikeus arkipyhävapaaseen tai arkipyhäkorvaukseen.

Kysymys

Mitkä päivät ovat henkilökohtaiselle avustajalleni palkallisia vapaapäiviä? Olen Heta-liiton jäsen.

Vastaus

Työehtosopimuksen mukaan pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, juhannusaatto sekä muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva uudenvuodenpäivä, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä ovat ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

Vuosiloman, sairausloman tai muun sovitun palkallisen vapaan sisälle jäävä arkipyhä ei kuitenkaan oikeuta ylimääräiseen palkalliseen vapaapäivään tai arkipyhäkorvaukseen.

Kysymys

Minulla on kesätöissä vuosiloman sijainen, jonka työsuhteen ajalle osuu juhannusaatto. Hänen työsuhteensa kestää yhteensä kaksi kuukautta. Onko hän oikeutettu palkalliseen vapaaseen juhannusaattona?

Vastaus

Varsin harvoin henkilökohtainen avustaja ei ole oikeutettu arkipyhävapaaseen, jos työnantaja kuuluu Heta-liittoon.

Jos työntekijän työsuhde kestää alle kaksi viikkoa, ei oikeutta arkipyhävapaaseen tai korvaukseen ole. Kysymässäsi tilanteessa työsuhde kestää kaksi kuukautta, joten sijaisellakin on oikeus arkipyhävapaaseen tai -korvaukseen.

Sama koskee tarvittaessa työhön kutsuttavaa työntekijää, jonka työjakso kestää alle kaksi viikkoa. Tarvittaessa työhön kutsuttavalla tarkoitetaan tässä yhteydessä työntekijää, joka tekee satunnaisia ns. ”keikkatöitä”.

Kysymys

Tarvitsen joulunpyhinä avustajaa. Voinko edellyttää, että henkilökohtainen avustaja on töissä arkipyhäpäivänä? Olen Heta-liiton jäsen.

Vastaus

Työnantaja voi edellyttää, että henkilökohtainen avustaja on töissä myös arkipyhänä. Kannattaa kuitenkin myös tarkistaa, että työntekijän kanssa tehty työsopimus mahdollistaa työskentelyn arkipyhänä.

Arkipyhäpäivänä tehdyiltä työtunneilta maksetaan normaalin tuntipalkan lisäksi kaksinkertainen tuntipalkka, joka sisältää arkipyhäkorvauksen vapaapäivän menetyksestä sekä sunnuntaityökorvauksen. Työntekijä saa näin ollen kolminkertaisen tuntipalkan, mikäli on töissä arkipyhänä.

Kysymys

Harkitsen Heta-liittoon liittymistä. Olen kuitenkin kuullut, että en saisi tämän jälkeen enää yhtä paljon henkilökohtaista apua, jos kerran avustaja on vapaalla arkipyhinä. Miten asia on?

Vastaus

Vammaispalvelun tulee korvata sijaisen palkkaamisesta aiheutuneet kulut, jos henkilökohtainen avustaja on arkipyhävapaalla. Henkilökohtaista apua tulee aina järjestää päätöksen mukainen tuntimäärä silloinkin, kun vakituinen avustaja olisi arkipyhän, vuosiloman tai muun vapaan takia pois työstä.

Kannattaa kuitenkin huomata, että työehtosopimuksen mukaan voit edellyttää, että työntekijä on töissä arkipyhänä, esimerkiksi siis jouluaattona. Tällöin työntekijälle maksetaan kolminkertainen tuntipalkka hyvityksenä siitä, että hän on ollut töissä arkipyhänä.