Vuosiloma

Kysymys

Minulla on osa-aikainen henkilökohtainen avustaja iltatyöntekijänä. Hän käy työsopimuksen mukaan töissä säännöllisesti neljänä iltana viikossa ja välillä sijaistamassa muita avustajia. Kertyykö hänelle vuosilomaa, vaikka hän on osa-aikainen?

Vastaus

Vuosilomaa kertyy seuraavien ns. ansaintasääntöjen mukaan:

  • Ensisijaisesti sovelletaan 14 päivän sääntöä. Jos työntekijä sopimuksen tai vakiintuneiden työaikajärjestelyiden mukaan tekee joka kuukausi vähintään 14 työpäivää, kertyy vuosilomaa jokaiselta kuukaudelta, jona työntekijä on tehnyt vähintään 14 työpäivää tai hänellä on vastaava määrä työssäolon veroista aikaa. Työpäivän kestolla ei ole vaikutusta vuosiloman ansaitsemiseen.
  • Toissijaisesti sovelletaan 35 tunnin sääntöä. Jos työntekijä sopimuksen tai vakiintuneiden työaikajärjestelyiden mukaan tekee yhtenä tai useampana kuukautena alle 14 työpäivää, kertyy vuosilomaa jokaiselta kuukaudelta, jona työntekijä on tehnyt vähintään 35 työtuntia tai hänellä on vastaava määrä työssäolon veroista aikaa.

Eri vaihtoehtoja ei sovelleta päällekkäin. Työsopimus ratkaisee, mitä sääntöä noudatetaan. Jos työsopimuksessa ei ole sovittu täsmällisestä työajasta tai työtä tehdään vain sitä tarjottaessa, vuosiloman ansainta ratkaistaan lähtökohtaisesti toteutuneen työajan mukaan. Tällöin ansaintasääntö valitaan jälkikäteen (lomanmääräytymisvuoden loputtua eli 31.3. jälkeen) sen perusteella, millaisiksi työsuhteen ehdot ovat käytännössä muodostuneet. Jos lomanmääräytymisvuoden aikana sovitaan uusista, pysyvistä muutoksista työaikaan, voi tällä olla vaikutusta ansaintasäännön valintaan. Ansaintasääntö voi näissä tapauksissa muuttua, jolloin lomanmääräytymisvuoden aikana sovelletaan kahta ansaintasääntöä.

Tässä tilanteessa työntekijä tekee työsopimuksen mukaan joka kuukausi vähintään 14 päivänä. Tämän vuoksi hänelle kertyy vuosilomaa 14 päivän säännön mukaan.

Vuosilomaa ei kerry, jos osa-aikatyötä on kalenterikuukaudessa alle 14 päivää tai alle 35 tuntia. Osa-aikatyötä tekevällä on tällöin kuitenkin oikeus vapaaseen.

Kysymys

Työntekijä kysyy minulta, paljonko hänelle on kertynyt vuosilomaa. Mistä saan parhaiten tiedon työntekijälle kertyneestä vuosiloman määrästä?

Vastaus

Vuosiloman tarkka kertymä kannattaa aina tarkistaa palkanlaskijalta. Vuosilomien kertymisen seuranta on tavanomainen palkkahallinnon tehtävä. Vuosiloman kertymisen määrittäminen on välttämätöntä, jotta vuosiloman ajan palkka voidaan laskea.

Vuosiloman kertymiseen vaikuttaa muun muassa työntekijän työsopimus. Vaihtelevalla työajalla työskentelevien henkilökohtaisten avustajien vuosiloman määrää saattaa useissa tilanteissa olla mahdollista selvittää vasta lomanmääräytymisvuoden päätyttyä.

Hyvinvointialueen tulee oma-aloitteisesti tarvittaessa ohjata ja auttaa henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa – myös siis vuosiloman määrään ja loma-ajan palkkaan liittyvissä kysymyksissä. Tämä edellyttää, että hyvinvointialue aktiivisesti kertoo työnantajille vuosilomiin liittyvistä asioista ja huolehtii siitä, että viipymättä lomanmääräytymisvuoden päättymisen (31.3.) jälkeen työnantajat saavat tiedot avustajalle kertyneestä vuosilomasta.

Kysymys

Minulla on avustaja 40 tuntia viikossa. Hän on ilmoittanut, että haluaa loman kesäkuussa juhannuksesta lukien. Minulla olisi kuntoutus elokuussa ja haluaisin antaa hänelle loman tuolloin. Kumpi meistä määrittelee loman ajankohdan?

Vastaus

Työnantaja määrittelee vuosiloman ajankohdan. Työnantajan on kuitenkin selvitettävä työntekijöille vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat periaatteet, ennen loman ajankohdan määräämistä annettava avustajalle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta ja otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa.

Työnantajan määrätessä loman ajankohdan hänen on ilmoitettava siitä työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta voidaan ilmoittaa myöhemmin. Siitä on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista.

Mainitsemassasi tilanteessa voit sijoittaa loman lähtökohtaisesti elokuulle, mutta selvitä tilanne ensin avustajalle ja kuule myös hänen mielipiteensä ja tee päätös sen jälkeen.

Kysymys

Avustajan 30 päivän vuosilomasta on kulunut puolet eli 15 päivää. Nyt avustaja soitti, että hänellä nyrjähtänyt nilkka ja lääkäri on määrännyt hänet 2 viikon sairauslomalle. Hän pyysi, että hänen vuosilomaansa siirrettäisiin pidettäväksi myöhemmin. En ole kuullut tällaisesta. Mitä vuosiloman kanssa nyt tehdään? Kuulun Heta-liittoon.

Vastaus

Jos avustaja on vuosiloman aikana tai loman alkaessa sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan. Jos olet Heta-liiton jäsen, tulee sinun toimia työehtosopimuksen mukaan – tällöin vuosiloman siirtotilanteessa tulee avustajan lähtökohtaisesti toimittaa lääkärintodistus jo 1. sairauspäivästä lähtien. Kannattaa huomata, että Heta-liittoon kuulumattomien työnantajien työntekijöitä koskevat tässä asiassa eri säännöt.

Kysymys

Avustajani on miettinyt raha-asioitaan ja pyytää nyt, että annan hänelle kesäloman loman sijaan ”rahana”. Voiko näin tehdä?

Vastaus

Vuosilomalaki edellyttää, että vuosiloma annetaan lomana, mikäli työntekijä on vuosilomaoikeuden piirissä ja työsuhde jatkuu. Työntekijä ja työnantaja eivät siis saa sopia työsuhteen jatkuessa, että työntekijä ei pitäisi lainkaan lomaa.

Vuosilomasääntelyn tarkoituksena on työntekijän suojelu. Jos työnantaja ei anna työntekijälle vuosilomaa tai pitää työntekijää työssä vuosiloman ajaksi määräämänään aikana, voi tästä seurata työnantajalle jopa sakkorangaistus.

Kysymys

Maksaako hyvinvointialue vuosiloman sijaisen palkan ja mistä saan apua sijaisen hankintaan? Aikaisemmin puolisoni on avustanut minua henkilökohtaisen avustajan lomien aikana. Nyt tämä ei ole enää mahdollista. Onko minulla oikeus palkata sijainen ja mistä saan apua sijaisen löytämiseen?

Vastaus

Vammaispalvelun tulee korvata sijaisen palkkaamisesta aiheutuneet kulut. Henkilökohtaista apua tulee järjestää myönnetty tuntimäärä myös vakituisten avustajien loma-ajoille.

Lakisääteisten maksujen ja kustannusten lisäksi korvattaviksi tulevat myös muut kohtuulliset sijaisena toimivasta avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Niitä voi syntyä jo ennen työsuhteen alkua liittyen sijaisen rekrytointiin.

Hyvinvointialueen tulee tarvittaessa ohjata ja auttaa avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Voit siis olla hyvinvointialueeseen yhteydessä, jos tarvitset apua sijaisen palkkaamiseen. Heta-liitto on korostanut, että vammaispalvelun täytyy olla varautunut siihen, että työnantajat tarvitsevat apua sijaisjärjestelyissä.

Kysymys

Hyvinvointialueen vammaispalvelun järjestämä palkanlaskenta on ilmoittanut avustajalla, että lomaraha ja vuosilomapalkka maksetaan loman jälkeen tavanomaisena palkanmaksupäivänä. Avustaja on sitä mieltä, että nämä tulisi maksaa hänelle ennen kesäloman alkua. Avustaja pitää lomaa neljä viikkoa. Miten asia on?

Vastaus

Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka saadaan kuitenkin maksaa normaalina palkanmaksupäivänä.

Työehtosopimukseen perustuva lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta. Lomaraha lasketaan kunkin loman osuuden (kesäloma, talviloma) vuosilomapalkasta ja maksetaan sen yhteydessä. Avustajasi on siis oikeassa siinä, että hänelle tulisi maksaa sekä vuosiloma palkka että lomaraha ennen loman alkua.