Henkilökohtaisen avun päätös

Kysymys

Olen jättänyt neljä kuukautta sitten hakemuksen henkilökohtaisen avun lisätunneista ja hakemuksessa on selvitys lisääntyneestä avun tarpeestani. Vammaispalvelun mukaan asia on ollut sosiaalityöntekijällä odottamassa päätöstä, mutta viraston kesälomien takia asia siirtyy edelleen. Onko tämä oikein ja mitä voin tehdä? Olen jo ollut useasti yhteydessä sosiaalityöntekijään tuloksetta.

Vastaus

Vammaispalveluja koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Kolmen kuukauden määräaika päätöksenteolle ei kuitenkaan ole päätöksenteon vähimmäis- tai enimmäismääräaika. Päätös asiassa on tehtävä heti, kun asiassa mahdollisesti hankittavat selvitykset on saatu.

Päätöksentekoon varattavaa aikaa arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, minkälaisesta asiasta kulloinkin on kysymys. Henkilökohtaisessa avussa on kysymys subjektiivisesta oikeudesta ja sellaisesta perustavanlaatuisesta palvelusta, jolla turvataan vaikeavammaiselle henkilölle perustuslain mukainen oikeus välttämättömään huolenpitoon. Tällaisen palvelun kohdalla viranomaisilta edellytetään, että asian käsittelyn joutuisuuteen ja myös päätöksen täytäntöönpanon viivytyksettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Viivästyneistä päätöksistä on mahdollista jättää kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle tai aluehallintovirastoon. On hyvä, että päätöksentekoon liittyvät viivästykset saatetaan laillisuusvalvojien tietoon. Asiasta voi olla myös yhteydessä hyvinvointialueen sosiaaliasiamieheen.

Kysymys

Olen saanut henkilökohtaisen avun päätöksen. Hyvinvointialueen vammaispalvelu sanoo, että työnantajamalli on ainoa tapa järjestää henkilökohtaista apua alueellani. Haluaisin kuitenkin sen ostopalveluna. Hyvinvointialue ei suostu tekemään asiassa päätöstä. Mitä teen?

Vastaus

Hyvinvointialueen vammaispalvelun on tehtävä hallintopäätös henkilökohtaisen avun järjestämistavasta. Päätöksessä tulee olla perustelut ja muutoksenhakuohjeet. Vaadi tällaista päätöstä. Jos et saa sitä, ole yhteydessä aluehallintovirastoon.

Hyvinvointialue ei voi järjestää omaa palvelutuotantoaan yksinomaan ns. työnantajamallilla korvaamalla henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuvia kustannuksia. Hyvinvointialueen on yksilöllisesti arvioitava, millä tavoin henkilökohtaista apua kussakin tapauksessa järjestetään ja toteutetaan.

Mikäli vaikeavammainen ei halua tai pysty toimimaan edes hyvinvointialueen antaman ohjauksen ja avun turvin työnantajana, tulee hyvinvointialueen tarjota muita järjestämistapoja. Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan lain mukainen menettely ei ole se, että kunta tosiasiassa ”pakottaa” vammaisen henkilön valitsemaan työnantajamalliin.

Kysymys

Hyvinvointialueen vammaispalvelu tekee henkilökohtaisen avun päätöksen aina määräaikaisena, vaikka avuntarpeeni on jatkuvaa, eikä vammani poistu minnekään. Onko tämä oikein?

Vastaus

Henkilökohtaisen avun päätös perustuu yksilölliseen tarpeeseen. Palvelusuunnitelmassa tulisi arvioida tätä yksilöllistä tarvetta. Päätökset tulisi lähtökohtaisesti tehdä toistaiseksi voimassa olevana. Kun kysymys on sellaisesta palvelusta, jonka tarve on jatkuva, tulisi päätökset tehdä siten, että päätös on voimassa toistaiseksi. Eduskunnan oikeusasiamiehen mukana vaikeavammaisen henkilön alistaminen muutoksenhakuprosessiin tilanteessa, jossa henkilön olosuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia, saattaa vaarantaa henkilön oikeuden välttämättömään huolenpitoon henkilökohtaista apua järjestettäessä. Viranomaisella saattaa kuitenkin olla peruste tehdä palvelua koskeva päätös myös määräaikaisena. Määräaikaisuus tulisi tällöin perustella päätöksessä.

Kannattaa keskustella hyvinvointialueen vammaispalvelun kanssa toiveestasi saada päätös toistaiseksi voimassa olevana. Voit myös hakea päätökseen muutosta ja vaatia sitä toistaiseksi voimassa olevana. Jos muutoksenhakuaikaa ei ole enää jäljellä, voit jättää asiasta uuden hakemuksen vammaispalveluun.

Kysymys

Minulle on myönnetty henkilökohtaista apua 30 tuntia viikossa. Joskus kuitenkin on niin, että tarvitsen apua vähemmän (esim. 20 tuntia) ja joskus enemmän (esim. 40 tuntia). Voinko tehdä niin, että joinain viikkoina on enemmän kuin 30 tuntia ja sitten vastaavasti joinain viikkoina vähemmän kuin 30 tuntia?

Vastaus

Jos päätöksessä lukee ”30 tuntia viikossa”, tarkoittaa se sitä, että enempää tunteja ei tämän päätöksen mukaan voida teettää yhden viikon aikana.

Henkilökohtaisen avun päätöksen tulisi vastata yksilöllistä tarvetta. Käy sosiaalityöntekijän kanssa uudelleen läpi palvelutarve ja kirjauta se myös palvelusuunnitelmaan. Uudessa päätöksessä voitaisiin myöntää henkilökohtaista apua esimerkiksi kuukautta kohden. Tämä muotoilu mahdollistaa viikoittaisen vaihtelun käytetyissä henkilökohtaisen avun tunneissa.

Kysymys

Sain päätöksen, jossa myönnettiin henkilökohtaista apua paljon vähemmän kuin hain. Mitä voin tehdä?

Vastaus

Voit hakea päätökseen oikaisua tekemällä oikaisuvaatimuksen 30 vuorokauden sisällä. Päätöksessä pitäisi olla tätä koskevat ohjeet ja muutoksenhakuosoite. Voit myös lähettää oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostilla. Jos oikaisuvaatimukseen annettu päätöskin on kielteinen, voit valittaa siitä toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen ja sieltä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näissä valitusaika on samoin 30 vuorokautta, ja hallinto-oikeuden päätöksessä on muutoksenhakuohjeet. Kannattaa myös selvittää oikeusaputoimistosta, olisiko sinun mahdollista saada maksutonta oikeusapua valitusprosessiin.

Voit aina myös tehdä uuden hakemuksen esimerkiksi uusien lisäselvitysten kanssa, jos et halua lähteä heti pitkään valitusprosessiin.