Erikoistilanteita: Työntekijän sairaus, lomautus ja perhevapaat

Kysymys

Minulla on avustajia ja olen kuullut, että heillä pitäisi olla työterveyshuolto. Toisaalta olen kuullut, että heidät voi vain ohjata terveyskeskukseen, jos jotain tulee. Onko näin?

Vastaus

Työnantajana sinulla on velvollisuus järjestää lakisääteinen työterveyshuolto. Tämä tapahtuu siten, että otat yhteyden työterveyshuoltoa järjestävään tahoon ja teet sopimuksen työterveyshuollon järjestämisestä. Vasta sitten sinulla on työterveyshuolto järjestettynä. Sen jälkeen työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksen (tulee käymään kotonasi tai muutoin selvittää työpaikan olosuhteita) ja avustajat lähetetään työterveystarkastukseen.

Vammaispalvelun tulee tarvittaessa ohjata ja auttaa työterveyshuollon järjestämisessä. Voit siis kysyä neuvoa asiassa myös hyvinvointialueesi vammaispalvelusta.

Lakisääteinen työterveyshuolto ei kata työntekijän sairaanhoitoa, vaan on ns. ehkäisevää työterveyshuoltoa. Lakisääteisen työterveyshuollon sisällöstä löydät tietoa esimerkiksi Kelan sivuilta. 

Katso myös videomme henkilökohtaisen avustajan työterveyshuollosta:

Kysymys

Kuulun Heta-liittoon ja mietimme työntekijän kanssa, että miten hänen tulisi ilmoittaa sairauspoissaoloista. Yleensä hän on lähettänyt minulle tekstiviestin aamulla, jos on sairaana.

Vastaus

Heta-liiton jäsenten työsuhteissa noudatetaan Heta-liiton työehtosopimuksen määräyksiä poissaoloihin liittyvistä käytännöistä. Työntekijän on ensisijaisesti soittamalla ilmoitettava työnantajalle työkyvyttömyydestään viipymättä. Samoin on ensisijaisesti soittamalla ilmoitettava sairauspoissaolon kesto mahdollisimman pian siitä tiedon saatuaan.

Työntekijä soittaa siis työnantajalle:

  • kun hän huomaa, että on sairaana eikä voi tulla töihin
  • kun hän saa tiedon, kuinka pitkä poissaolosta tulee. Useimmiten tämä selviää sen jälkeen, kun työntekijä on saanut lääkärin tai sairaanhoitajan kirjoittaman sairauslomatodistuksen.

Kysymys

Työntekijä käy kaupungin terveysasemalla, jos on esimerkiksi kuumetaudissa. Terveysasemalla hän pääsee yleensä sairaanhoitajan, mutta ei lääkärin vastaanotolle. Riittääkö sairaanhoitajan kirjoittama sairauslomatodistus?

Vastaus

Heta-liiton jäsenten työntekijöiden työsuhteissa noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä työnantajalle toimitettavasta sairauslomatodistuksesta.

Työntekijän on toimitettava kolmesta ensimmäisestä poissaolopäivästä työnantajalle terveydenhuollon ammattihenkilön antama selvitys. Viimeistään neljännestä poissaolopäivästä lukien työntekijän on toimitettava työnantajalle lääkärintodistus.  Jos siis poissaolo jatkuu enemmän kuin kolme päivää, tulee työntekijän toimittaa lääkärin kirjoittama sairauslomatodistus neljännestä poissaolopäivästä alkaen.

Työnantaja voi omalla päätöksellään mahdollistaa työntekijän poissaolon korkeintaan kolmen poissaolopäivän sairaustapauksissa työntekijän omaan ilmoitukseen perustuen. Työnantajalla on kuitenkin oikeus vaatia työntekijältä lääkärintodistus jo heti ensimmäisestä poissaolopäivästä alkaen. 

Kannattaakin huomioida, että monet hyvinvointialueet vaativat henkilökohtaisen avustajan sairauslomatodistuksen toimittamista joko vammaispalveluun tai palkanlaskijalle, jotta sairausajan palkka voidaan maksaa. Toistaiseksi on katsottu, että palkkakulut korvaava hyvinvointialue voi vaatia, että sairauslomapäivistä toimitetaan hyvinvointialueelle poissaolotodistus. Hyvinvointialueen käytäntö tulee varmistaa suoraan heiltä.

Sairauspoissaolotodistukset ja -selvitykset on toimitettava suoraan työnantajalle viipymättä.

Kysymys

Avustaja (aloittanut puoli vuotta sitten) on sairastunut maanantaina ja ollut seuraavat 2 kokonaista viikkoa sairaslomalla. Maksetaanko hänelle palkkaa koko ajalta?

Vastaus

Heta-liiton työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä sairausajan palkasta, minkä vuoksi henkilökohtaisen avustajan sairastuessa noudatetaan suoraan työsopimuslakia.

Avustajalla on oikeus täyteen sairausajan palkkaan (jos työsuhde jatkunut alle kuukauden, on vastaavasti oikeus 50 % palkkaan) sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa.

Tässä tapauksessa sairastumispäivä on maanantai. Tiistai on sairastumispäivää seurannut arkipäivä, eli tästä alkaa yhdeksän arkipäivän laskentajakso. Arkilauantai lasketaan arkipäiväksi, joten viimeinen palkallinen sairauslomapäivä on seuraavan viikon torstai.

Työntekijälle maksetaan sairausajan palkka tämän jakson ajalta niiltä päiviltä, jotka olisivat työvuoroluettelon, työsopimuksen tai vakiintuneen työajan mukaan olleet hänen työpäiviään. Vaihtelevaa työaikaa noudatettaessa oikeus sairausajan palkkaan syntyy, jos työkyvyttömyysaikaan kohdistuva työvuoro on merkitty työvuoroluetteloon, siitä on muutoin sovittu taikka olosuhteisiin nähden voidaan muutoin pitää selvänä, että työntekijä olisi työkykyisenä ollut työssä.

Kysymys

Sain peruutuspaikan kuntoutukseen (10 päivää) ja lähden sinne huomenna. Minulla on avustaja, joka tekee 40 tuntia viikossa. Miten toimin hänen kanssaan?

Vastaus

Heta-liiton työehtosopimus mahdollistaa kahdessa erityistapauksessa lomautusilmoituksen antamisen työntekijälle työsopimuslakia lyhyemmällä lomautusilmoitusajalla, jos työnantaja ei ole voinut noudattaa työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa. Nämä erityistapaukset ovat työnantajan äkillinen sairaalaan joutuminen ja äkillisestä syystä alkanut kuntoutusjakso. Tällöin lomautusilmoitus voidaan antaa lyhyemmällä ajalla, kuitenkin vähintään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Työnantajalla ei näissä tilanteissa myöskään ole velvollisuutta antaa ennakkoselvitystä tai varata työntekijälle tilaisuutta tulla kuulluksi. Ennakkoselvityksen antaminen ja työntekijän kuuleminen on kuitenkin suositeltavaa. 

Kun et nyt pysty noudattamaan tätä 5 päivän lomautusilmoitusaikaa, työntekijälle kuuluu maksaa palkka kyseessä olevalta ajalta. Käy asia läpi sosiaalityöntekijäsi kanssa. Hyvinvointialueen tulee korvata työntekijän palkkakulut, mikäli työnantaja ei ehdi lomauttamaan työntekijää lakisääteisen tai työehtosopimukseen perustuvan lomautusilmoitusajan vuoksi. 

Muissa kuin edellä mainituissa erityistapauksissa lomautus tulisi tehdä viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua.  

Lomautus tulisi tehdä määräaikaisesti, mikäli työvoiman tarpeen väheneminen on tilapäistä. Näin on lähes aina silloin, kun henkilökohtainen avustaja lomautetaan esimerkiksi työnantajan kuntoutus- tai sairaalajakson vuoksi.