Työaika

Kysymys

Olemme tehneet avustajan kanssa papereita, joista käyvät ilmi tunnit, joita avustaja tekee. Olemme täyttäneet kunnan lomakkeen, johon merkitsen henkilökohtaisen avustajan työtunnit. Asiat ovat sujuneet hyvässä hengessä, mutta nyt on herännyt kysymys, että pitääkö työajoista olla muitakin papereita?

Vastaus

Työvuoroluettelo on työnantajaa ja työntekijää lähtökohtaisesti sitova suunnitelma työntekijöiden työvuoroista. Työaikalaki edellyttää, että jokaisella työpaikalla on työvuoroluettelo. Myös työsuhteen sujumisen kannalta on tärkeää, että työvuorosuunnittelu hoidetaan huolellisesti.

Henkilökohtaisessa avussa tuntilista taas on henkilökohtaisen avun käyttäjän ”raportti”, jonka perusteella palkanlaskija osaa laskea avustajan palkan. Vammaispalvelu yleensä myös edellyttää, että henkilökohtaisen avustajan työnantaja tuntilistan avulla antaa tiedot siitä, kuinka paljon työtunteja on teetetty ja milloin.

Kysymys

Emme avustajan kanssa oikein ole päässeet selvyyteen siitä, milloin työvuoroista tulisi viimeistään ilmoittaa. Entä onko väliä sillä, miten ilmoitan vuorot? Työntekijän saan yleensä parhaiten kiinni sähköpostilla.

Vastaus

Heta-liiton työehtosopimuksen mukaan työvuoroluettelo laaditaan vähintään täydelle viikolle tai tasoittumisjaksoa käytettäessä koko tasoittumisjaksolle (2–8 viikkoa) ja jaksotyössä koko jakson ajalle (2 tai 3 viikkoa). Luettelo on saatettava työntekijän/työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin ja vähintään viikkoa ennen kunkin luettelon alkua. 

Jos siis työvuoroluettelo tehdään esimerkiksi kahden viikon ajalle, tulisi tämä luettelo toimittaa työntekijälle viikkoa ennen luettelon alkua. Työntekijälle tulee siis jäädä vähintään viikko aikaa varautua tuleviin työvuoroihin.

Myös Heta-liittoon kuulumattomien työnantajien tulee ilmoittaa työvuoroluettelo vähintään viikkoa ennen kunkin luettelon alkua.

Työehtosopimuksessa ei ole määrätty tavasta, jolla työvuoroluettelo ilmoitetaan. On kuitenkin suositeltavaa, että työnantaja ilmoittaa työvuoroluettelon niin, että hän voi tarvittaessa jälkikäteen todentaa, miten ja milloin työvuoroluettelo on ilmoitettu.

Kysymys

Olin menossa tämän viikon tiistaina lääkärille ja kauppaan, mutta lääkäri onkin sairauslomalla ja aika siirtyy ensi viikkoon. Tämän vuoksi en tarvitse tiistaina lainkaan henkilökohtaista apua. Tarvitsisin sen sijaan enemmän apua perjantaina kuin olen työvuoroluetteloon merkinnyt ja työntekijälle ilmoittanut. Teen työvuoroluettelon aina kalenteriviikolle. Voinko teettää tiistain tunnit siis perjantaina? Missä tilanteissa Heta-liiton työehtosopimuksen mukaan voi muuttaa työvuoroluetteloon merkittyjä vuoroja?

Vastaus

Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen takia. Vain harvoissa tilanteissa työnantaja voi ilman työntekijän suostumusta muuttaa jo ilmoitettuja työvuoroja.

Työvuoro tulisi muuttaa kyseisen työvuoroluettelon ajalla, eli tässä tilanteessa tälle viikolle tehdyn luettelon sisällä. Kannattaa myös huomata, että työnantaja ei voi yksipuolisesti poiketa työsopimuksessa sovitusta työajasta.

  • Työvuoroluettelon muuttamisesta voidaan siis ensinnäkin sopia työntekijän kanssa. Kun työvuoroluetteloa muutetaan työntekijän kanssa sovittaessa, työnantajalla ei tarvitse olla tiettyä syytä uudelleen sopimiselle.
  • Työvuoroluetteloa voidaan toiseksi muuttaa myös työn teettämisedellytyksissä tapahtuneen ennalta arvaamattoman muutoksen vuoksi ilman työntekijän suostumusta.

Työnantajan omien suunnitelmien muuttaminen ei tässä tilanteessa oikeuta muuttamaan työvuoroja – työnantajasta täysin riippumaton seikka sen sijaan voi. Mikäli lääkäriaika on peruuntunut sinusta riippumattomasta syystä, eikä sinulla ole uudessa tilanteessa tarvetta avustajalle, on kyse lähtökohtaisesti ennalta arvaamattomasta muutoksesta. Myös tässä tilanteessa työvuorojen muutoksesta on pyrittävä sopimaan ja siitä tulee ilmoittaa työntekijälle mahdollisimman varhain.

Työvuoroluetteloa muutettaessa on tehdyt muutokset oltava jälkeenpäin todennettavissa vähintään lain mukaisten vanhenemisaikojen puitteissa.

Kysymys

Avustajan kanssa oli sovittu työvuoro klo 8-16. Olin kaupungilla ja invataksi oli myöhässä ja tästä johtuen pystyin vapauttamaan avustajan vasta klo 17. Syntyykö avustajalle ylityötä? Miten se korvataan? Olen Heta-liiton jäsen eikä käytössä ole tasoittumisjaksoja tai jaksotyötä.

Vastaus

Vuorokautinen säännöllinen työaika on 8 tuntia tai työehtosopimuksen mukaisesti sovittu pidempi vuorokautinen työaika. Jos 8 tunnin työaika tai työvuoroluettelossa sovittu tätä pidempi työaika ylittyy, on kyse ylityöstä. Näin ollen, tapauksessasi avustajalle syntyy päivittäistä ylityötä 1 tunti. Ensimmäinen ylityötunti korvataan siten, että peruspalkan lisäksi maksetaan 50 % ylityökorvaus.

Kysymys

Minulle on myönnetty henkilökohtaista apua 30 tuntia/viikko. Hyvinvointialueeni vammaispalvelusta on ilmoitettu, että tämä myönnetty tuntimäärä ei saa ylittyä, eli ylityötä ei saa syntyä. Olen kuitenkin toisella alueella asuvalta tuttavalta kuullut, että avustajalle voi syntyä ylityötä, josta maksetaan ylityökorvaus. Mistä tässä on kysymys?

Vastaus

Tässä kannattaa aina erottaa toisistaan henkilökohtaisen avun myönnettyjen tuntien ylittyminen ja ylityön syntyminen.

Henkilökohtaisen avun päätöksen mukaisten tuntien ylittymisessä on kyse siitä, että esimerkiksi sinulle myönnetyt 30 tuntia ylittyvät. Kannattaa muistaa, että lisätunteja on aina mahdollista hakea ja vammaispalvelun tulee aktiivisesti neuvoa ja ohjata tarvittavan hakemuksen jättämisessä, mikäli hyvinvointialue ei vähäistäkään myönnettyjen tuntien ylitystä korvaa. Henkilökohtaisen avun määrän tulisi vastata yksilöllistä avuntarvetta.

Ylityössä on taas kyse työaikalain ja työehtosopimuksen mukaisten rajojen noudattamisesta yksittäisen työntekijän kohdalla. Työntekijällä voidaan teettää ylityötä vain tietyissä rajoissa ja työntekijän suostumuksella. Taustalla on työntekijän suojelu työn liialliselta kuormittavuudelta.

Ylityö ei ole siis kiellettyä, mutta työntekijä on oikeutettu ylityökorvaukseen. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että kunnalla voi olla velvollisuus korvata työntekijälle maksettavat ylityökorvaukset. Jos palkanlaskija tai vammaispalvelu on ilmoittanut, että ylityökorvauksia ei makseta, voit jättää asiasta hakemuksen vammaispalveluun ja kertoa, missä tilanteessa ja miksi ylityötä on syntynyt.

Kysymys

Käyn fysioterapiassa. Terapian ajan avustaja odottaa odotustilassa. Hyvinvointialueen vammaispalvelun ohje on, että avustajalle maksetaan vain ”aktiiviajasta”, eli silloin kun hän avustaa. Pitääkö minun jättää tämä odotusaika merkitsemättä työvuorolistaan, kun toimitan sen kuntaan?

Vastaus

Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Mainitsemassasi tilanteessa avustaja on kuitenkin käytettävissä ja tämän vuoksi hänellä on oikeus palkkaan, vaikka hän ei juuri tuolla hetkellä tee työtään. Työvuoron pilkkominen ”aktiiviavustamiseen” ja ei-palkalliseen odottamiseen ei ole tarkoituksenmukaista, asianmukaista eikä lainmukaista. Myös ”odotusaika” tulee siis merkitä palkalliseksi työajaksi.

Kysymys

Minulla on avustajia ja käyn lähes viikoittain baarissa, jonne tarvitsen avustajan mukaan. Usein työvuoro kestää aamuneljään. Voinko tehdä näin? Voiko avustaja tehdä työtä yöllä?

Vastaus

Työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana, on yötyötä. Heta-liiton jäsenet voivat teettää avustajan työssä yötyötä. Heta-liittoon kuulumaton työnantaja voi teettää yötyötä vain, jos siihen on työaikalain mukainen peruste.

Yötyötä tehtäessä on huomioitava työaikalain pakottavat säännökset, jotka voivat rajata yötyön tekemistä, jos yötyötä tehdään säännöllisesti. Työaikalaissa yötyöhön kohdistuu rajoituksia jaksotyössä ja keskeytymättömässä vuorotyössä.