Omainen henkilökohtaisena avustajana

Kysymys

Olen miettinyt, että veljeni voisi joskus toimia avustajani sijaisena. Emme kuitenkaan ole kovin läheisiä, ja näemme yleensä kerran vuodessa jouluna. Nyt mietin, onko hän vammaispalvelulain tarkoittama omainen tai muu läheinen henkilö?

Vastaus

Vammaispalvelulain esitöiden mukaan omaisella tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön puolisoa, lasta, vanhempaa tai isovanhempaa. Muulla läheisellä henkilöllä tarkoitetaan avopuolisoa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että tätä voidaan pitää esimerkkiluettelona, ja esimerkiksi vaikeavammaisen henkilön sisarusta voidaan pitää lainkohdassa tarkoitettuna läheisenä henkilönä. Näin ollen veli lähtökohtaisesti tulkitaan läheiseksi henkilöksi.

Kannattaa huomata, että työelämän lainsäädännössä on perheenjäsenelle erilaisia määritelmiä.

Kysymys

Minulle on vihdoin myönnetty henkilökohtainen apu. Se järjestetään työnantajamallin mukaisena ja sosiaalityöntekijä sanoi, että voin alkaa etsimään henkilökohtaista avustajaa. Asun Lapissa ja kaukana taajamista. Olen miettinyt, mistä ihmeestä löydän avustajan, joka tulee tänne vain neljäksi tunniksi päivässä, kun en enempää apua tarvitse. Olen miettinyt, voiko aviovaimoni toimia henkilökohtaisena avustajanani. Olen kuullut vammaisjärjestössä, että tämä ei olisi mahdollista. Miten arvioitte tilannetta oikeudellisesti?

Vastaus

Jos henkilökohtainen apu järjestetään työnantajamallin mukaisena, ei henkilökohtaisena avustajana voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena.

Erityisen painava syy palkata omainen tai muu läheinen henkilö voi olla vammaispalvelulain esitöiden mukaan esimerkiksi äkillinen avuntarve tai perheen ulkopuolisen avustajan löytymisvaikeudet. Voit selvittää sosiaalityöntekijälle, miksi omaisen pitäisi voida toimia sinun henkilökohtaisena avustajanasi ja jättää asiaa koskeva hakemus.

Siitä, voiko aviovaimosi toimia sinun henkilökohtaisena avustajana tässä tilanteessa, päättää hyvinvointialueesi vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. Vaadi häntä tekemään asiassa kirjallinen päätös ja jos se on kielteinen, voit hakea päätökseen oikaisua.

Kysymys

Tyttäreni on toiminut henkilökohtaisena avustajanani osa-aikaisesti vähän yli kolme vuotta. Työtunteja on kuukaudessa noin 50. Hänelle ei ole maksettu Heta-liiton työehtosopimuksen kokemuslisää, mutta nyt olen kuullut, että hän ehkä olisikin oikeutettu kokemuslisään. Miten arvioitte asiaa oikeudellisesti?

Vastaus

Työehtosopimuksen mukaista kokemuslisää maksetaan myös työnantajan perheenjäsenille, jotka työskentelevät henkilökohtaisina avustajina.

Asiasta kannattaa olla yhteydessä palkanlaskijaan ja vammaispalveluun ja ilmoittaa kertynyt työkokemus Heta-liiton kokemuslisälomakkeella, jotta työntekijä saadaan nopeasti oikeaan kokemuslisäluokkaan. 

Hyvinvointialueelle kannattaa myös jättää kirjallinen hakemus, jossa vaatii maksamattomia kokemuslisiä maksettavaksi.  

Laissa ei ole säädetty hyvinvointialueelle oikeutta jättää korvaukset takautuvasti maksamatta, jonka vuoksi hyvinvointialueen tulee ainakin työlainsäädännön vanhentumisaikojen puitteissa korvata myös takautuvasti kyseisenlaisia maksuja. 

Kysymys

Aviomieheni on toiminut ainoana henkilökohtaisena avustajani vuodesta 2019 alkaen. Vammaispalvelusta on sanottu, että miehelleni ei kerry vuosilomaa. Hän ei tämän vuoksi ole pitänyt lomaa vuoden 2019 jälkeen, ja alamme molemmat olla väsyneitä tilanteeseen. Onko todella niin, ettei hän voi pitää lomaa?

Vastaus

Silloin, kun työnantajan palveluksessa ei ole perheenjäsenten lisäksi muita työntekijöitä, on perheenjäsenellä oikeus vuosilomalain mukaiseen vapaaseen ja lomakorvaukseen. Perheenjäsenen vuosiloma-oikeus on näin riippuvainen paitsi sopimuksen mukaisesta työajasta myös siitä, onko työnantajan palveluksessa perheen ulkopuolisia työntekijöitä.

Jos henkilöllä on vakituisina avustajina perheen ulkopuolisia henkilöitä, kertyy myös perheenjäsenelle vuosilomaa vuosilomalain normaalien sääntöjen mukaan. Vakituisilla työsuhteilla tarkoitetaan puolestaan pitkäaikaiseksi tarkoitettuja sekä tosiasiallisesti pitkäaikaisia työsuhteita.

Jos palveluksessasi ei ole vakituisesti muita työntekijöitä, on miehelläsi oikeus vapaaseen vuosiloman sijaan. Työsuhteen kestäessä hänellä on näin ollen oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa.

Mikäli työntekijä haluaa käyttää vapaaoikeuttaan, tulee hänelle maksaa lomakorvaus vapaan yhteydessä.

Kannattaa huomioida, että sinulla on oikeus saada korvaus sijaisen palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin sille ajalle, kun puolisosi käyttää oikeuttaan pitää vapaata.