Työn tarjoaminen ja lomautus

Päivitetty viimeksi 26.6.2020 klo 10.42. Päivitetty päivämäärät ajan tasalle lomautusta koskeviin kysymyksiin.

En halua käyttää henkilökohtaista apua koronauhan takia lainkaan. Voinko lomauttaa avustajan ja miten teen sen?

Jos on tilanne, ettet tarvitse henkilökohtaista apua lainkaan, voit lomauttaa avustajasi. Tässä tilanteessa edellytyksesi tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti, eikä sinulla ole mahdollisuutta sijoittaa työntekijää toisiin tehtäviin, eli kyseeseen tulee määräaikainen lomautus. Määräaikainen lomautus voi kestää enintään 90 päivää.

Koronapandemian vuoksi työsopimuslakiin on tehty väliaikaisia muutoksia, jotka ovat voimassa 1.4.2020 – 31.12.2020, ja nämä muutokset koskevat esimerkiksi lomautusta.

Vaikka lomauttaa on voitu pääsääntöisesti vain toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia avustajia, muutoksen myötä myös määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä voidaan lomauttaa (poikkeuksena eräiden julkisten työnantajien työntekijät).

Poikkeuslain aikana työnantajan pitää ilmoittaa lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään viisi (5) päivää ennen lomautuksen alkamista.

On suositeltavaa antaa lomautusilmoitus kirjallisesti. Lomautusilmoituksessa tulee mainita lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto.

Voit tehdä ilmoituksen käyttämällä esimerkiksi työsuojelun lomaketta.

Lomautusilmoitus tulee täyttää niin, että lomautus ilmoitetaan alkavaksi aikaisintaan viiden päivän kuluttua siitä, kun työntekijä saa ilmoituksen. Ilmoitusta ei siis kannata täyttää niin, että lomautus alkaa heti, vaikka työtä ei voitaisi teettää.

Lomautusilmoitusaikana pääsääntö on, että työnantaja maksaa palkkaa ja työntekijä on työssä. Jos et voi tarjota työtä lomautusilmoitusaikana, tulee työntekijän kuitenkin saada palkkansa kyseiseltä ajalta.

Voinko itse valita, kenet työntekijöistä lomautan? Ratkaiseeko työkokemus?

Lomautettavan työntekijän valitseminen kuuluu lähtökohtaisesti työnantajan työnjohtovaltaan eli sen perusteella voit valita lomautettavan työntekijän.

Esimerkiksi pelkästään työntekijän ikä ei saa olla perusteena työntekijän valikoitumiselle lomauttamisen kohteeksi. Sen sijaan esimerkiksi se, että työntekijä ei ole tehtävän työn kannalta niin tärkeässä asemassa kuin joku toinen työntekijä, voisi puoltaa hänen lomauttamistaan ennen henkilöä, jolla on kannaltasi tärkeää kokemusta työn tekemisen kannalta.

Voisin järjestää työn niin, että työntekijä tulee vain osaksi aikaa töihin tekemään pakolliset tehtävät. Voinko lomauttaa työntekijän osa-aikaisesti?

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän myös niin, että työntekijän sopimuksen mukaista työaikaa lyhennetään siinä määrin kuin se on lomauttamisen perusteen kannalta välttämätöntä.

Lomautus on siis mahdollista tehdä myös osa-aikaisesti. Ilmoita työntekijälle osa-aikaisesta lomauksesta kuten kokoaikaisestakin lomautuksesta eli poikkeuslain aikana viiden vuorokauden ilmoitusaikaa noudattaen. Lomautusilmoitukseen tulee merkitä, mikä on työntekijän työaika osa-aikaisen lomautuksen ajalla.

Miten viiden päivän lomautusilmoitusaika lasketaan?

Työsopimuslain väliaikaisten muutosten ajan (1.4.2020 – 31.12.2020) on voimassa määräys, jonka mukaan työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Tätä aikaa lomautusilmoituksen antamisen ja lomautuksen alkamisen välillä kutsutaan lomautusilmoitusajaksi.

Lomautusilmoitusajan laskentatavasta ei ole suoraan laissa tai sen esitöissä mainintaa, eikä henkilökohtaisia avustajia koskevassa valtakunnallisessa työehtosopimuksessa ole asiasta omia määräyksiä. Yleisimmin käytetty laskentatapa on kuitenkin se, että lomautusilmoitusaika lasketaan taaksepäin aiotun lomautuksen alkamispäivästä. Jos lomautuksen halutaan alkavan kuukauden 10. päivä, tulee lomautusilmoitus antaa viimeistään kuukauden 5. päivä.

Edellä mainitun laskentatavan mukaan lomautusilmoituksen antamispäivä lasketaan mukaan lomautusilmoitusaikaan. Lomautus voi alkaa, kun viisi lomautusilmoituspäivää on kulunut. Jos esimerkiksi lomautusilmoitus annetaan kuukauden 1. päivänä, voi lomautus alkaa kuukauden 6. päivä.

Työntekijä työskentelee tarvittaessa työhön kutsuttavana, eikä hänen työsopimuksessaan ole määritelty vähimmäistyöaikaa. Henkilökohtaisen avustajan tarvetta ei ole aina välillä lainkaan. Voinko koronatilanteen vuoksi jättää hänelle tarjoamatta uusia työvuoroja, koska kaikki tapahtumatkin on peruttu?

Jos työntekijä on tarvittaessa työhön kutsuttava, hänellä on niin kutsuttu nollatuntisopimus, ei työnantajalla pääsääntöisesti ole velvollisuutta tarjota työtä. Tässä tilanteessa myöskään lomautuksen tekeminen ei ole välttämätöntä.

Jossain tilanteissa tarvittaessa työhön kutsuttavan työntekijän sopimus ei kuitenkaan aivan vastaa todellista tilannetta siitä, miten työtä on tehty. Jos työ ei olekaan ollut satunnaista ja tilanne on jatkunut jo jonkin aikaa niin, että työntekijän ”tarvittaessa” toistuvat työtilaisuudet ovat olleet toistuvia, voi työaika olla vakiintunut jollekin tasolle. Vakiintumisen seurauksena noudatettu työaika voisi päteä sopimussuhteessa samalla tavoin kuin työsopimuksen ehto. Tässä tilanteessa lomautus tulisi tehdä.