Äkillinen avun tarve

Avustajat ovat tänä aamuna ilmoittaneet, että kukaan ei pääse töihin. Tarvitsen henkilökohtaista apua päivittäisissä asioissa. Mistä saan kiireellistä apua ja mitkä ovat kunnan velvollisuudet?

Kiireellisessä tilanteessa tulee olla yhteydessä kunnan sosiaalipäivystykseen.

Kunta vastaa asiakkaidensa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta myös työnantajamallilla toimivien osalta ja riittävien palvelujen järjestämisestä. Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan kunnan on huolehdittava vaikeavammaisen henkilön yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne huomioon ottaen siitä, että palvelut tulevat myös palvelun keskeytys- tai häiriöntilanteessa järjestettyä.

Kunnan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin, mikäli järjestettävän palvelun laadussa on puutteita tai, jos palvelun järjestäminen vaarantaa asiakkaana olevien henkilöiden yksilöllisen edun toteutumisen.

Miten voin varautua siihen, että työntekijän saaminen voi olla vaikeaa?

Keinoja työntekijän poissaoloon varautumiseen ovat muun muassa työehtosopimuksen mukaisten työaikajoustojen hyödyntäminen (esim. pitkistä työvuoroista sopiminen), läheisen toimiminen henkilökohtaisena avustajana, palvelusetelin tai ostopalvelun mukaiset palvelut, tai ylityön tai hätätyön teettäminen.

Kannattaa huomata, että ylityöstä työntekijällä on oikeus ylityökorvauksiin, joihin tulee erikseen hakea kunnan korvaus. Korvauksen saaminen voi olla käytännössä epävarmaa, ja kunnan päätöksestä voi joutua valittamaan.

Kunnalla on velvollisuus ohjata ja auttaa asiakasta henkilökohtaisen avustajan palkkaamisessa. Kunnan on ryhdyttävä toimiin, jotta henkilökohtainen apu saadaan järjestettyä.