Vanha palkkaryhmäjako

Huom.! Uusi työehtosopimus (1.2.2020–30.4.2021) sisältää muutoksia palkkaryhmiin. Palkkaryhmä B:n määräytymisen kriteerit muuttuvat 1.7.2020 alkaen. Kesäkuun 2020 loppuun asti kuuluminen B-palkkaryhmään määräytyy aiemman työehtosopimuksen (1.2.2018–31.1.2020) mukaisesti. 1.7.2020 voimaan astuvia muutoksia ei ole vielä päivitetty tälle sivulle.

1.2.2018 voimaan tulleessa henkilökohtaisia avustajia koskevassa työehtosopimuksessa on uutena asiana palkkaryhmät. Työehtosopimuksessa on sovittu kahdesta palkkaryhmästä: palkkaryhmästä A ja B.

Työehtosopimuksen mukaan työntekijä kuuluu palkkaryhmään A, jos hänen työtehtävänsä eivät ole sellaisia, että ne oikeuttaisivat palkkaryhmän B mukaiseen tuntipalkkaan. Näin ollen tällä sivulla käsitellään pääasiassa sitä, mitkä periaatteet oikeuttavat palkkaryhmän B mukaiseen palkkaan.

Palkkaryhmään B työntekijä kuuluu, jos hänen työtehtäviinsä pysyvästi sisältyy sellaisia hoidollisia tehtäviä, jotka vaativat erityistä osaamista tai koulutusta. Tällöin työntekijälle maksetaan vähintään palkkaryhmän B mukaista vähimmäistuntipalkkaa. Työehtosopimuksella ei oteta kantaa siihen, edellyttävätkö työtehtävät koulutusta, vaan tämä määräytyy muun lainsäädännön nojalla.

Työehtosopimuksen kummatkin osapuolet – Heta-Liitto ja JHL – korostavat, että palkkaryhmillä ei puututa henkilökohtaisen avun luonteeseen tai sisältöön. Henkilökohtainen apu määritellään lainsäädännössä ja ihmisoikeusasiakirjoissa.

Kuvassa on kynä ja kaksi valittavaa ruutua, jotka symboloivat oikean palkkaryhmän valintaa

Yleiset periaatteet palkkaryhmän B työtehtävistä

 1. Työtehtävän täytyy olla hoidollinen ja lähtökohtaisesti kohdistua avustettavan henkilön kehoon eli hänen fyysiseen terveydentilaansa.
 2. Hoidollisuutta osoittaa myös se, että hoidollisen tehtävän epäonnistunut toteuttaminen saattaa johtaa työnantajan terveyden heikentymiseen tai jopa kuolemaan
 3. Lisäksi työtehtävän tulee edellyttää erityistä osaamista tai koulutusta. Esimerkiksi verenpaineen mittaamisessa avustaminen tai silmätippojen laitto eivät lähtökohtaisesti edellytä erityistä osaamista tai koulutusta, joten ne eivät oikeuta palkkaryhmän B mukaiseen palkkaan.
 4. Joissakin tapauksessa työntekijä kuuluu palkkaryhmään B, vaikka mikään yksittäinen työtehtävä ei selkeästi oikeuttaisikaan korkeampaan palkkaryhmään. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun monta yksittäistä työtehtävää on juuri siinä rajalla, kuuluisivatko ne palkkaryhmään B vai ei. Tällöin siis useiden työtehtävien muodostama kokonaisuus voi ratkaista kuulumisen palkkaryhmään B.

Huom.! Viime kädessä Heta-Liito ja JHL päättävät, mikä työtehtävä oikeuttaa palkkaryhmän B mukaiseen palkkaan. Kunta ei siis voi päättää onko yksittäinen työtehtävä sellainen, että se oikeuttaa palkkaryhmään B kuulumisen.

Esimerkkejä työtehtävistä

Tässä listassa on esimerkkejä työtehtävistä, joiden kohdalla yleensä pohditaan palkkaryhmään B kuulumista. Tämä esimerkkilista on laadittu yhdessä työntekijäliiton eli JHL ry:n kanssa. Tämä lista ei ole tyhjentävä vaan sitä tullaan päivittämään.

 • Katetrointi: Jos työntekijä suorittaa katetroinnin viemällä katetrin virtsaputkeen, on kyseessä palkkaryhmän B mukainen työtehtävä, jos se lisäksi täyttää työehtosopimuksessa määritellyn pysyvyysedellytyksen. Pelkästään se, että työntekijä steriloi katetroinnissa käytettävät välineet tai tilan, tai esimerkiksi ojentaa tarvittavat välineet, ei tee työtehtävästä palkkaryhmään B kuuluvaa.
 • Lääkkeiden itsenäinen jakaminen: Jos työnantaja valvoo työntekijän tekemän lääkkeiden jaon ja on vastuussa siitä, ei kyseessä ole itsenäinen lääkkeiden jakaminen eikä näin ollen palkkaryhmän B mukainen työtehtävä, vaikka pysyvyysedellytys täyttyisikin. Työnantajan valvomisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että hän pystyy itse varmistumaan, mitä lääkettä otetaan ja kuinka paljon, tai miten lääkkeet asetetaan dosettiin. Jos työntekijä suorittaa itsenäisesti lääkkeiden jakamisen eli käytännössä ottaa lääkkeet paketista ja laittaa ne avustettavan henkilön saataville esimerkiksi dosettiin, ilman että työnantaja tätä valvoo, on kyse lähtökohtaisesti palkkaryhmän B mukaisesta työtehtävästä. Työnantajan on huolehdittava, että työntekijällä on tarvittava osaaminen ja luvat työtehtävään.
 • Pistokset: Insuliinin pistäminen insuliinikynällä ei ole palkkaryhmään B kuuluva työtehtävä, jos työntekijä ei itsenäisesti annostele insuliinin määrää.
 • Haavanhoito: Sellainen työntekijän itsenäisesti suorittama haavanhoito, joka on pysyväisluonteista ja itsehoitoa vaativampaa, kuuluu pääsääntöisesti palkkaryhmään B.
 • Hengityskoneen käytössä avustaminen: Lähtökohtaisesti hengityskoneen käytössä avustaminen on palkkaryhmän B mukainen työtehtävä. Jos työnantaja kuitenkin pystyy asentamaan itsenäisesti hengityslaitteen liitännän (maskin), ei kyseessä ole palkkaryhmään B kuuluva työtehtävä, vaikka hengityslaite tukisi kokonaisvaltaisestikin hengitystä ja pysyvyysedellytys täyttyisi. Uniapnean ylipainehengityshoito ei ole palkkaryhmään B kuuluva työtehtävä, vaikka pysyvyysedellytys täyttyisi.
 • Cystofix (suprapubinen katetri): Virtsankeräyspussin tyhjentäminen tai vaihtaminen on palkkaryhmään A kuuluva työtehtävä. Sideharsotaitoksen vaihtaminen on lähtökohtaisesti palkkaryhmään A kuuluva työtehtäviä. Katetrin juuren puhdistaminen voi olla palkkaryhmän B mukainen työtehtävä, mutta jos työnantaja valvoo ja ohjaa katetrin juuren puhdistamisen ja on vastuussa siitä, ei kyseessä lähtökohtaisesti ole palkkaryhmään B kuuluvasta tehtävästä. Mikäli työntekijän työtehtäviin kuuluu itsenäisesti ja pysyväisluonteisesti katetrin kautta tehtävä huuhtelu, on kyse myös tällöin palkkaryhmän B mukaisesta työtehtävästä.
 • Avanteet: Avannepussin tyhjentäminen on palkkaryhmään A kuuluva työtehtävä. Jos työntekijän työtehtäviin kuuluu suorittaa avannepussin vaihtaminen itsenäisesti, ja silloin kun siihen liittyy riski avanteen pohjalevyn vaihtamisesta, on kyse pysyväisluonteisena palkkaryhmän B mukaisesta työtehtävästä. Avanteen pohjalevyn vaihtaminen on pysyväisluonteisena palkkaryhmän B mukainen työtehtävä.
 • PEG-ruokintaletku: Ravinnonsiirtoletkun liittäminen ravintoliuospulloon tai -pussiin tai ravintoliuoksen tiputusnopeuden säätäminen eivät lähtökohdiltaan ole palkkaryhmän B mukaisia työtehtäviä. Myöskään letkun huuhtelu ei ole lähtökohtaisesti palkkaryhmään B kuuluva työtehtävä. Jos työntekijän pysyvänä työtehtävänä on PEG-letkun vaihtaminen, on kyse palkkaryhmän B mukaisesta työtehtävästä.
 • Suolen toimintaan ja tyhjennykseen liittyvät toimenpiteet: Jos suolen toiminta edellyttää tuseerausta, ja tämä kuuluu pysyvästi työntekijän työtehtäviin, on kyseessä palkkaryhmän B mukainen työtehtävä. Suolen toimittaminen peräpuikolla tai pienoisperäruiskeella ei sen sijaan yleensä ole palkkaryhmään B kuuluva työtehtävä.

Pysyvyyskriteeri

Pysyvyysedellytyksen täyttymistä on tarkasteltava aina tapaus- ja työntekijäkohtaisesti. Työtehtävän ei tarvitse kuitenkaan toistua päivittäin tai viikoittain kyseisen työntekijän kohdalla, jotta pysyvyysedellytys täyttyisi.

Mitä epävarmempaa työtehtävän säännöllinen toistuminen on, sitä todennäköisemmin työntekijä kuuluu palkkaryhmään A. Jos taas tiedetään, että työntekijä tulee säännöllisesti, vaikkakin harvakseltaan tekemään työtehtävää, on todennäköisemmin kyse palkkaryhmästä B.


TES:n palkkasäännöksiin liittyviä ohjeita

Työehtosopimuksen palkkamuutokset 1.3.2019 (14.2.2019):
pdf-tiedosto
rtf-tiedosto
Tiivistelmän aiheesta voi lukea tältä sivulta.

Palkkaryhmiin kuuluminen: palkkaryhmiin kuulumisen perusteet ja niihin liittyvät tulkinnat (14.2.2019):
pdf-tiedosto
rtf-tiedosto

Palkkaryhmien sisällöistä ja palkkaryhmiin siirtymisestä voi lukea lisää tästä uutiskirjeestä (3.4.2018):
pdf-tiedosto
rtf-tiedosto

Työehtosopimuksen palkankorotuksista ja kokemuslisistä kerrotaan tässä uutiskirjeessä (3.4.2018):
pdf-tiedosto
rtf-tiedosto

Heta-Liiton ja JHL:n yhteinen ohje kuntien vammaispalveluille (22.5.2018):
pdf-tiedosto
rtf-tiedosto

Heta-Liiton ja JHL:n yhteinen tilaisuus työehtosopimuksen palkkaa koskevista muutoksista (30.8.2018):
video YouTubessa
Hetan lakimiehen PowerPoint-esitys pdf-tiedostona ja pptx-tiedostona.