Palkkaryhmät

1.2.2018 voimaan tulleessa henkilökohtaisia avustajia koskevassa työehtosopimuksessa on uutena asiana palkkaryhmät. Työehtosopimuksessa on sovittu kahdesta palkkaryhmästä: palkkaryhmästä A ja B.

Työehtosopimuksen mukaan työntekijä kuuluu palkkaryhmään A, jos hänen työtehtävänsä eivät ole sellaisia, että ne oikeuttaisivat palkkaryhmän B mukaiseen tuntipalkkaan. Näin ollen tällä sivulla käsitellään pääasiassa sitä, mitkä periaatteet oikeuttavat palkkaryhmän B mukaiseen palkkaan.

Palkkaryhmään B työntekijä kuuluu, jos hänen työtehtäviinsä pysyvästi sisältyy sellaisia hoidollisia tehtäviä, jotka vaativat erityistä osaamista tai koulutusta. Tällöin työntekijälle maksetaan vähintään palkkaryhmän B mukaista vähimmäistuntipalkkaa. Työehtosopimuksella ei oteta kantaa siihen, edellyttävätkö työtehtävät koulutusta, vaan tämä määräytyy muun lainsäädännön nojalla.

Työehtosopimuksen kummatkin osapuolet – Heta-Liitto ja JHL – korostavat, että palkkaryhmillä ei puututa henkilökohtaisen avun luonteeseen tai sisältöön. Henkilökohtainen apu määritellään lainsäädännössä ja ihmisoikeusasiakirjoissa.

Kuvassa on kynä ja kaksi valittavaa ruutua, jotka symboloivat oikean palkkaryhmän valintaa

Yleiset periaatteet palkkaryhmän B työtehtävistä

  1. Työtehtävän täytyy olla hoidollinen ja lähtökohtaisesti kohdistua avustettavan henkilön kehoon.
  2. Hoidollisuutta osoittaa myös se, että hoidollisen tehtävän epäonnistunut toteuttaminen saattaa johtaa työnantajan terveyden heikentymiseen tai jopa kuolemaan
  3. Lisäksi työtehtävän tulee edellyttää erityistä osaamista tai koulutusta. Esimerkiksi verenpaineen mittaamisessa avustaminen tai silmätippojen laitto eivät lähtökohtaisesti edellytä erityistä osaamista tai koulutusta, joten ne eivät oikeuta palkkaryhmän B mukaiseen palkkaan.
  4. Joissakin tapauksessa työntekijä kuuluu palkkaryhmään B, vaikka mikään yksittäinen työtehtävä ei selkeästi oikeuttaisikaan korkeampaan palkkaryhmään. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun monta yksittäistä työtehtävää on juuri siinä rajalla, kuuluisivatko ne palkkaryhmään B vai ei. Tällöin siis useiden työtehtävien muodostama kokonaisuus voi ratkaista kuulumisen palkkaryhmään B.

Huom.! Viime kädessä Heta-Liito ja JHL päättävät, mikä työtehtävä oikeuttaa palkkaryhmän B mukaiseen palkkaan. Kunta ei siis voi päättää onko yksittäinen työtehtävä sellainen, että se oikeuttaa palkkaryhmään B kuulumisen.

Esimerkkejä työtehtävistä

Tässä listassa on esimerkkejä työtehtävistä, joiden kohdalla yleensä pohditaan palkkaryhmään B kuulumista. Tämä esimerkkilista on laadittu yhdessä työntekijäliiton eli JHL ry:n kanssa. Tämä lista ei ole tyhjentävä vaan sitä tullaan päivittämään.

  • Katetrointi. Jos työntekijä suorittaa itsenäisesti katetroinnin, on kyseessä palkkaryhmän B mukainen työtehtävä, jos se lisäksi täyttää työehtosopimuksessa määritellyn pysyvyysedellytyksen. Pelkästään se, että työntekijä puhdistaa katetroinnissa käytettävät välineet tai tilan tai esimerkiksi ojentaa tarvittavat välineet, ei tee työtehtävästä palkkaryhmään B kuuluvaa.
  • Lääkkeiden itsenäinen jako. Jos työnantaja valvoo työntekijän tekemän lääkkeiden jaon ja on vastuussa siitä, ei kyseessä ole itsenäinen lääkkeiden jakaminen eikä näin ollen palkkaryhmän B mukainen työtehtävä, vaikka pysyvyysedellytys täyttyisikin. Työnantajan valvomisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että hän pystyy itse varmistumaan, mitä lääkettä otetaan ja kuinka paljon, tai miten lääkkeet asetetaan dosettiin. Jos siis työntekijä suorittaa itsenäisesti lääkkeiden jakamisen eli käytännössä ottaa lääkkeet paketista ja laittaa ne avustettavan henkilön saataville esimerkiksi dosettiin ilman, että työnantaja tätä valvoo, on kyse lähtökohtaisesti palkkaryhmän B mukaisesta työtehtävästä. Työnantajan on huolehdittava, että työntekijällä on tarvittava osaaminen ja luvat työtehtävään.
  • Insuliinin pistäminen. Insuliinin pistäminen insuliinikynällä ei ole palkkaryhmään B kuuluva työtehtävä, jos työntekijä ei itsenäisesti annostele insuliinin määrää.
  • Haavanhoito. Sellainen työntekijän itsenäisesti suorittama haavanhoito, joka on pysyväisluonteista ja itsehoitoa vaativampaa, kuuluu pääsääntöisesti palkkaryhmään B.
  • Hengityskoneen käytössä avustaminen. Lähtökohtaisesti hengityskoneen käytössä avustaminen on palkkaryhmän B mukainen työtehtävä. Jos työnantaja kuitenkin pystyy asentamaan itsenäisesti hengityslaitteen liitännän (maskin), ei kyseessä ole palkka-ryhmään B kuuluva työtehtävä, vaikka hengityslaite tukisi kokonaisvaltaisestikin hengitystä ja pysyvyysedellytys täyttyisi. Uniapnean ylipainehengityshoito ei ole palkkaryhmään B kuuluva työtehtävä, vaikka pysyvyysedellytys täyttyisi.

TES:n palkkasäännöksiin liittyviä ohjeita

Palkkaryhmien sisällöistä ja palkkaryhmiin siirtymisestä voi lukea lisää tästä uutiskirjeestä:
pdf-tiedosto
rtf-tiedosto

Työehtosopimuksen palkankorotuksista ja kokemuslisistä kerrotaan tässä uutiskirjeessä:
pdf-tiedosto
rtf-tiedosto

Heta-Liiton ja JHL:n yhteinen ohje kuntien vammaispalveluille
pdf-tiedosto
rtf-tiedosto

Heta-Liiton ja JHL:n yhteinen tilaisuus työehtosopimuksen palkkaa koskevista muutoksista
video YouTubessa
Hetan lakimiehen PowerPoint-esitys pdf-tiedostona ja pptx-tiedostona.