Uusi työehtosopimus on julkaistu

Julkaistu

Tässä uutisessa kerromme tarkemmin uuden työehtosopimuksen tuomista muutoksista.

Voit tarkastella uutta työehtopimusta täällä:

HetaTES 2023–2025 PDF
HetaTES 2023–2025 DOCX

1. Palkkaryhmäuudistus 1.1.2024 

Palkkaryhmät uudistetaan 1.1.2024 alkaen niin, että jatkossa palkkaryhmät ovat: A, B1, B2 ja C. Palkkaryhmään kuulumista arvioidaan edelleen tehtävien pysyvyyden kautta. B1, B2- ja C-palkkaryhmiin kuuluvat työtehtävät on määritelty työehtosopimuksen liitteessä. 

Työntekijälle maksetaan vähintään palkkaryhmän A mukaista tuntipalkkaa, jos hänen työtehtävänsä ovat pääsääntöisesti avustamista päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, vuorovaikutuksessa, vapaa-ajan toiminnassa tai yhteiskunnallisessa osallistumisessa, eivätkä ne oikeuta palkkaryhmän B1, B2 tai C mukaiseen tuntipalkkaan.   

Palkkaryhmään B1 kuuluu 1.1.2024 alkaen: 

 • Työtehtävät, joissa tehdään avun käyttäjän nostoja tai siirtoja 
 • Intiimihygieniassa avustaminen 
 • Suolen toimintaan ja tyhjennykseen liittyvät toimenpiteet 
 • Avanteeseen liittyvät työtehtävät. 

Palkkaryhmään B2 kuuluu 1.1.2024 alkaen:  

 • Lääkkeiden itsenäinen jakaminen 
 • Pistoksena annettavien lääkkeiden annostelu ja pistäminen 
 • Vaativa haavanhoito 
 • Hengitystien toimivuudesta huolehtimisessa avustaminen siltä osin kuin tehtävä ei kuulu palkkaryhmään C 
 • PEG-ruokintaletkun vaihtaminen 
 • Työntekijän suorittama katetrointi  
 • Cystofixiin (suprapubinen katetri) liittyvät työtehtävät. 

Palkkaryhmään C kuuluu 1.1.2024 alkaen:  

 • hengityslaitteen varassa elävän henkilön henkilökohtaisena avustajana toimiminen  
 • saattohoitovaiheessa olevan avun käyttäjän avustajana toimiminen 
 • vaativissa kommunikointiin liittyvissä työtehtävissä toimiminen. 

2. Palkat 

Palkat määräytyvät 31.12.2023 asti vanhan työehtosopimuksen palkkojen (HetaTES 9.5.2022-30.4.2023) ja vanhojen palkkaryhmien (A ja B) mukaan.  

Työntekijöiden palkkoihin tehdään palkankorotukset uusien palkkaryhmien mukaisesti 1.1.2024 ja 1.7.2024. Korotusten jälkeen vähimmäistuntipalkat ovat: 

Palkkaryhmä A 

 • 1.1.2024 alkaen: muualla Suomessa 11,76 € & pääkaupunkiseudulla 11,93 € 
 • 1.7.2024 alkaen: muualla Suomessa 12,51 € & pääkaupunkiseudulla 12,67 € 

Palkkaryhmä B1  

 • 1.1.2024 alkaen: muualla Suomessa 12,75 € & pääkaupunkiseudulla 12,91 € 
 • 1.7.2024 alkaen: muualla Suomessa 13,05 € & pääkaupunkiseudulla 13,21 € 

Palkkaryhmä B2 

 • 1.1.2024 alkaen: muualla Suomessa 13,00 € & pääkaupunkiseudulla 13,17 € 
 • 1.7.2024 alkaen: muualla Suomessa 13,55 € & pääkaupunkiseudulla 13,71 € 

Palkkaryhmä C  

 • 1.1.2024 alkaen: muualla Suomessa 13,40 € & pääkaupunkiseudulla 13,57 € 
 • 1.7.2024 alkaen: muualla Suomessa 14,05 € & pääkaupunkiseudulla 14,21 € 

3. Kompensaatioerä 

Työntekijöille maksetaan 400 euron suuruinen kompensaatioerä joulukuussa 2023. Kompensaatioerän maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.11.2023 ja että hän on palkanmaksun piirissä. 

Osa-aikaiselle, kiinteää työaikaa tekevälle työntekijälle maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa (osa-aikatyö 1.11.–30.11.2023 ajanjaksolta). Vaihtelevaa työaikaa tekeviltä työaika lasketaan kolmen kuukauden keskiarvona väliltä 1.8.–31.10.2023.  

4. Kokemuslisät 

Uusi kokemuslisäluokka astuu voimaan 1.1.2024. Uusi kokemuslisäluokka koskee 168 kuukauden eli 14 vuoden kokemuslisää. 

Lisäksi kokemuslisän saamisen edellytykset muuttuvat niin, että 1.1.2024 alkaen kokemuslisään oikeuttavaksi työskentelyksi katsotaan ne henkilökohtaisena avustajana tai samankaltaisissa tehtävissä tehdyt työskentelykuukaudet, joina työntekijä on työskennellyt yhteensä vähintään 30 tuntia tai 14 työpäivää yhdessä tai useammassa työsuhteessa. Vähintään 30 työtuntiin kuukaudessa perustuvan kokemuslisän kertymisessä huomioidaan 1.1.2022 alkaen tehdyt työskentelykuukaudet. Vähintään 30 työtuntiin kuukaudessa perustuvaa kokemuslisää ei kuitenkaan makseta työntekijälle takautuvasti ajalta ennen 1.1.2024. 

Selvitys muista työsuhteista hyväksi laskettavasta kokemuksesta tulisi esittää työnantajalle viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta tai kokemuslisän kertymisestä. Jos selvitys esitetään takautuvasti, tähän työsuhteeseen perustuvaa kokemuslisää maksetaan enintään yhden vuoden ajalta takautuvasti siitä, kun selvitys on esitetty. 

Kokemuslisän sisältävät vähimmäistuntipalkat määräytyvät 31.12.2023 asti vanhan työehtosopimuksen mukaan (HetaTES 9.5.2022-30.4.2023). 

5. Pitkät työvuorot 1.9.2024 alkaen 

Työehtosopimukseen tulee uusi pitkän työvuoron korvaus, jota aletaan maksamaan 1.9.2024 alkaen. Pitkiä työvuoroja voi siis teettää myös jatkossa, eikä erillistä korvausta makseta vuoroilta, jotka alkavat ennen 1.9.2024.  

Mitä tilanteita korvaus koskee: 

Jos työntekijän kanssa on yleistyöaikaa käytettäessä tehty 6.1.2.1- tai 6.1.2.2-kohdan mukainen sopimus säännöllisestä työajasta poikkeamisesta, työntekijälle maksetaan seuraavien kohtien mukainen korvaus pitkästä työvuorosta: 

työvuoron pituuden ylittäessä 12,0 tuntia 40 euroa, tai 

työvuoron pituuden ylittäessä 16,0 tuntia 70 euroa, tai 

työvuoron pituuden ylittäessä 24,0 tuntia 100 euroa, tai 

työvuoron pituuden ylittäessä 36,0 tuntia 150 euroa. 

Jos työntekijän kanssa on jaksotyöaikaa käytettäessä tehty 6.2.2.2-kohdan mukainen sopimus säännöllisestä työajasta poikkeamisesta, työntekijälle maksetaan edellä olevan suuruinen korvaus pitkästä työvuorosta. Korvaus maksetaan kuitenkin jaksotyössä vasta työvuoron ylittäessä 16 tuntia ja siitä eteenpäin.  

Mitä tilanteita korvaus ei koske: 

Jos työntekijän kanssa on tehty 6.1.2.3- tai 6.2.2.3-kohdan mukainen sopimus vuorokautisesta työajasta ja lepoajoista poikkeamisesta matkojen aikana, korvausta ei makseta. 

Korvaukset maksetaan, mikäli sopimus säännöllisestä työajasta poikkeamisesta on tehty työnantajan aloitteesta. Korvausta ei makseta, mikäli sopimus säännöllisestä työajasta poikkeamisesta on tehty työntekijän aloitteesta. Jos yksittäinen pitkä työvuoro tehdään työntekijän aloitteesta, ei korvausta makseta, vaikka sopimus olisi tehty työnantajan aloitteesta. 

6. Jaksotyöhön myös 4 viikon jaksot 

Työehtosopimukseen lisätään jaksotyön osalta työnantajalle mahdollisuus käyttää neljän viikon pituista jaksoa tietyin lisäedellytyksin. Työntekijän säännöllinen työaika on neljän viikon pituisena ajanjaksona enintään 160 tuntia. Edellytykset neljän viikon pituisen jakson käyttämiselle jaksotyössä: 

 • Työnantaja voi työnjohto-oikeuden perusteella valita, minkä pituista työaikajaksoa käyttää. 
 • Kolmea viikkoa pitempää työaikajaksoa on kuitenkin perusteltua käyttää vain silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen. Tarve jatkuvan neljän viikon työaikajakson käyttämiseen voi olla esimerkiksi osa-aikatyötä tai pääsääntöisesti yötyötä tekevän työntekijän kohdalla. 
 • Kun työaikajaksoon sisältyy enemmän kuin yksi arkipyhä, jaksotyössä voidaan käyttää tilapäisesti yhtä neljän viikon työaikajaksoa. 

7. Nukkumismahdollisuus 

Yöaikana varattavaan nukkumismahdollisuuteen on tehty tarkennus. Yli 10 tunnin työvuorossa työntekijälle on annettava yöaikana mahdollisuus nukkua, mikäli välttämättömästä avustamisen tarpeesta ei muuta johdu. Jos olosuhteet esimerkiksi tapahtumiin osallistuttaessa tai matkojen aikana liikennevälineissä ovat sellaiset, että nukkumismahdollisuuden antaminen työntekijälle ei ole kohtuuden mukaan järjestettävissä, sen antamisesta voidaan poiketa. 

8. Sairausajan palkka 

Työehtosopimukseen on otettu uusi kohta sairausajan palkasta niin, että sairausajan palkan osalta noudatetaan muutoin työsopimuslain määräyksiä, mutta sairausajanpalkka maksetaan mahdollisista tulevista lainsäädäntömuutoksista huolimatta jatkossakin ilman ensimmäistä karenssipäivää

9. Muut muutokset 

 • Sunnuntaityökorotus maksetaan 1.1.2024 alkaen jo edeltävänä päivänä kello 21.00–24.00 
 • Työehtosopimukseen lisätään kaksi uutta arkipyhää: loppiainen ja helatorstai. Helatorstai on työehtosopimuksen mukainen arkipyhä 1.1.2025 lähtien.
 • Työehtosopimuksen jälkivaikutuksesta on tehty sopimukseen kirjaus.  
 • Työehtosopimuksen irtisanomismahdollisuutta on tarkennettu. 
 • Työehtosopimukseen on tehty pienempiä kielellisiä tarkennuksia sekä vähäisiä oikeakielisyyteen ja selkeyteen liittyviä kieliasun tarkistuksia.