Heta-liiton kantelu johti korjauksiin

Julkaistu

Heta-liitto jätti elokuussa 2019 eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun eräistä Vantaan ongelmista. Nyt asioihin on saatu selvyyttä, sillä oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on käsitellyt kantelun ja ottanut kantaa epäkohtiin. Positiivinen käänne on, että nyt myös oikeuskäytännön kautta on saatu hyvä ratkaisu palkkakulujen korvaamiseen takautuvalta ajalta.  

Palkkojen maksu takautuvasti 

Vantaalla oli käytäntö, jonka mukaan kokemuslisiä korvattiin takautuvasti vain 6 kk:n ajalta. Asiaan on nyt saatu selvyys hallinto-oikeuden ratkaisussa, jossa todettiin, että 6 kk:n rajaa ei voida soveltaa. Palkkakulut tuli hallinto-oikeuden mukaan korvata kyseisen työsuhteen alusta lähtien huomioiden työsopimuslain palkkasaatavien vanhenemista koskevat säännökset. Tämä on hyvä ratkaisu työnantajien kannalta, sillä kunnan on monissa tilanteissa korvattava puuttuvia palkkoja pitkiltäkin ajoilta tämän tulkinnan perusteella. 

Jos kunta on jättänyt aiemmin palkkoja maksamatta esimerkiksi 6 kk:n hakuaikaan vedoten, kannattaa palkkakuluista jättää kirjallinen hakemus, jotta asia tulee käsitellyksi uudelleen.  

Työnantajaoppaan epäkohdat 

Heta-liiton kantelussa oli kuvattu useita kohtia, joissa Vantaan työnantajaopas poikkesi työlainsäädännöstä. Oikeusasiamies katsoi, että kaupungin toiminta oppaan laadinnassa oli tuolta osin moitittavaa. Oikeusasiamies kiinnitti kaupungin huomiota siihen, että viranomaisella on vastuu siitä, että sen vammaispalvelun asiakkaille tekemä opas vastaa oikeuskäytännön lainvoimaisia ratkaisuja ja on muutoinkin lainmukainen. Oppaiden tietojen tulee olla virheettömiä ja ajantasaisia. Vantaa lupasi korjauksia useisiin oppaan kohtiin. 

Oikeusasiamies korosti myös vammaispalvelun asiakkaan oikeussuojakeinoja ja mahdollisuutta vaatia kunnalta esimerkiksi palkanmaksua oikeansuuruisena. Heta-liitto on katsonut, että kunnissa ei usein riittävästi kerrota oikeussuojakeinoista ja siitä, jos esimerkiksi jokin palkkaerä on jätetty maksamatta. 

Palkkahallinnon oikeudellinen asema 

Kantelussa oli kyse myös Vantaan palkanmaksutavan oikeudellisesta asemasta. Tässä oikeusasiamies ei ollut kaikesta samoilla linjoilla Heta-liiton kantelussa esitetyn kanssa. Taustalla on se, että vammaispalvelulaissa tai muuallakaan ei ole säännelty sitä, miten kunta korvaa avustajien palkat ja muut kulut. 

Oikeusasiamies katsoi, että palkanmaksussa on kyse kunnan itselleen ottaman tehtävän toteuttamisesta, eikä kyse ole henkilökohtaisen avun päätöksen toimeenpanosta ja lakisidonnaisuudesta. Tästä huolimatta oikeusasiamies korosti, että kunnan tulee toteuttaa palkanmaksu asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Kantelun ratkaisu on luettavissa täältä: Kanteluratkaisu Vantaa 2020

Heta-liiton kantelu: Kantelu Vantaa 2019