Sopimus ylityökorvauksesta poikkeamisesta

Julkaistu

1.8.2022 alkaen työnantajan ja työntekijän on ollut mahdollista kirjallisesti sopia ylityön tekemisestä ilman ylityökorvausta kalenterivuoden (1.1.–31.12.) aikana enintään 168 tuntia eli keskimäärin 14 tuntia kalenterikuukautta kohden.

Työntekijällä on oikeus saada tekemiltään työtunneilta henkilökohtainen tuntipalkkansa ja ylityökorvausta lukuun ottamatta kaikki muut työaikakorvaukset (lisät). 
 
14 tuntia kuukaudessa ei ole ehdoton raja ylityön tekemiselle kuukautta kohti, mutta auttaa hahmottamaan järjestelmän mukaisen ylityön enimmäismäärää.  

Ylityökorvauksesta poikkeamista koskeva sopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Yli vuoden kestänyt määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa kuten toistaiseksi voimassa oleva sopimus. 
 
Työnantajan ja työntekijän tekemästä sopimuksesta tulee ilmetä, että kyse on työehtosopimuksen määräyksen 10.4-kohdan mukaisesta ylityökorvauksesta poikkeamisesta sopimisesta. Lisäksi siinä tulee näkyä sopimuksen osapuolet ja sopimuksen voimassaoloaika. Kummankin osapuolen on myös allekirjoitettava sopimus.  

Sopimuksen voi tehdä esim. erilliselle paperille niin, että edellä mainitut asiat käyvät siitä ilmi. Heta-liitolla on nyt myös olemassa mallipohja ylityökorvauksesta poikkeamisesta sopimiseen. Sen käyttö ei kuitenkaan ole pakollista.  

Ylityösopimuspohja löytyy lomakesivultamme.

Ylityökerroista on aina sovittava erikseen

Ylityökorvauksesta poikkeamista koskevasta sopimuksesta huolimatta jokaisesta ylityökerrasta on erikseen sovittava työnantajan ja työntekijän kesken. Työnantaja ei siis voi sopimuksesta huolimatta määrätä työntekijää ylityöhön. 
 
Työnantaja vastaa työaikakirjanpidon ylläpitämisestä sekä siitä, ettei työaika ylitä työaikalaissa säädettyä työajan enimmäismäärää. Työaikalain mukaan työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. 

Mikäli ylityökorvauksesta poikkeamisesta sovitaan, on tärkeää, että kunta on tietoinen sopimuksen olemassaolosta. Lähtökohtana on se, että jos kunta/palkanlaskenta tietää ylityökorvauksesta poikkeamisesta koskevan sopimuksen olemassaolosta, niin tällöin ylityökorvauksia ei korvata. Tämä huomioon ottaen palkkasaatavien syntymisen ehkäisemiseksi on erityisen tärkeää informoida kuntaa/palkanlaskentaa siitä, jos ylityökorvauksesta poikkeamisesta koskevasta sopimuksesta huolimatta jostain ylityötunneista ylityökorvaukset tulevatkin maksettavaksi, tai jos 168 tunnin ylityökorvauksesta poikkeamisen enimmäisraja ylittyy. 

Sopimus ylityökorvauksista poikkeamisesta on täysin vapaaehtoinen, eikä työntekijää voi velvoittaa tekemään sopimusta. Mikäli ylityökorvauksesta poikkeamista koskevaa sopimusta ei tehdä, ylityötä on yhä mahdollista teettää työntekijän suostumuksella, mutta ylityöstä on maksettava ylityökorvaus.   

On tärkeää huomata, että ylityösopimuksen tekeminen ei kasvata käytettävissä olevaa henkilökohtaisen avun tuntimäärää.