Keski-Suomen korvauskäytännöt ongelmallisia

Julkaistu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antaa useita suosituksia työnantajamallin maksukäytäntöjen muuttamiseksi.

Heta-liitto pyysi tämän vuoden toukokuussa yhdenvertaisuusvaltuutettua arvioimaan Keski-Suomen hyvinvointialueen maksukäytäntöjä syrjinnän kiellon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Valtuutetun 20.10.2023 antaman kannanoton mukaan hyvinvointialueen nykyinen korvauskäytäntö on ongelmallinen yhdenvertaisuuslain toteutumisen kannalta.

Heta-liiton kannanottopyynnöstä on kerrottu enemmän tässä uutisessa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee muun muassa, että hyvinvointialue ottaa käyttöön valtuutusmenettelyn työterveyshuollon Kela-korvausten hakemiseen. Tällöin ei ole tarvetta sille, että työnantaja maksaisi itse työterveyshuollon kuluja. Lisäksi valtuutettu suosittelee, että esimerkiksi avustajan matkakuluihin olisi mahdollista saada maksu ennakkoon. Suosituksen ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

”Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausuu Heta-liitolta saamansa yhteydenoton perusteella kannanottonaan ja suosituksinaan seuraavaa:

Valtuutettu huomauttaa, että hyvinvointialueella on viranomaisena perustuslain 22 §:ään perustuva velvollisuus turvata perusoikeuksien toteutuminen sekä yhdenvertaisuuslain 5 §:ään perustuva velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta.

Hyvinvointialueen nykyinen korvauskäytäntö on ongelmallinen lakiin sisältyvän viranomaisen edistämisvelvollisuuden näkökulmasta sekä myös arvioitaessa henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivien vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumista.

Yksittäisten työnantajina toimivien vammaisten henkilöiden kohdalla korvauskäytäntö saattaa johtaa välilliseen syrjintään niiden henkilöiden kohdalla, joiden tulotaso on matala tai jopa aivan minimitoimeentulon tasolla.

Hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun kustannusten korvauskäytäntö ei saa estää henkilökohtaisen avun palvelun käyttämistä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että Keski-Suomen hyvinvointialue:

  • arvioi korvauskäytäntönsä vaikituksia sellaisten henkilökohtaisen avustajansa työnantajana toimivien vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuteen, joilla on useampia työsuhteisia avustajia tai joiden tulot koostuvat sosiaalituista tai jotka saavat verrattain pientä palkkaa tai muita tuloja
  • ottaa käyttöön valtuutusmenettelyn, jolla työnantajana toimiva vammainen henkilö valtuuttaa hyvinvointialueen vammaispalvelun hakemaan Kelan työterveyshuoltokorvaukset puolestaan
  • ottaa edellä mainitun valtuutusmenettelyn ohella käyttöön vaihtoehtoisia korvauskäytäntöjä, joilla avustajan työnantajana toimivan vammaisen henkilön on tarvittaessa mahdolista saada työntekijöidensä työterveyskustannukset korvatuiksi jo ennen Kelan korvauksen hakemista esimerkiksi niin, että työterveushuoltoa hoitava yritys voisi laskuttaa suoraan hyvinvointialuetta tai työnantaja voisi hakea kustannuksia hyvinvointialueelta välittömästi ne maksettuaan
  • ottaa käyttöön työnantajana toimivalle vammaiselle henkilölle avustajan matka-, majoitus- tai tapahtumakulujen korvaamiseksi esimerkiksi seuraavia vaihtoehtoisia järjestelyitä:
    • myöntää pyynnöstä ja perustellusta syystä ennakkoa kulujen kustantamiseksi
    • myöntää mahdollisuuden ostaa palveluja ynnä muuta hyvinvointialueen laskulle
    • velvoittaa edellä mainituissa tilanteissa työnantajana toimivan vammaisen henkilön toimittamaan jälkikäteen korvauksen jo saatuaan hyvinvointialueelle kuitin tai muun tositteen takaisinperinnän uhalla.”

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyytää Keski-Suomen hyvinvointialuetta ilmoittamaan 31.12.2023 mennessä, mihin toimenpiteisiin vammaispalveluissa ryhdytään työnantajana toimivien vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto kokonaisuudessaan:

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto