Vammaispalvelulaki eduskuntaan

Julkaistu

Hallitus antoi eduskunnalle 27.9.2018 esityksen uudesta vammaispalvelulaista.

Jo pitkään on ollut valmisteilla uusi vammaispalvelulaki, jossa yhdistettäisiin vanha vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluja koskevaksi laiksi. Hallituksen esitys on vihdoin annettu eduskunnalle, ja lain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2021.

Työnantajamalli oltava tarjolla jokaisessa maakunnassa

Erityisen ilolla luimme, että hallituksen esitykseen on tullut Heta-Liitonkin voimakkaasti ajama kirjaus siitä, että jokaisessa maakunnassa on oltava tarjolla työnantajamalli henkilökohtaisen avun järjestämistavaksi. Tämä varmistaa, että asuinpaikkakunnasta riippumatta mahdollisuus työnantajamalliin henkilökohtaisen avun järjestämistapana on.

Työnantajamalliin ei voida pakottaa

Hallituksen esityksessä on myös kirjaus siitä, että jotta henkilökohtainen apu voidaan järjestää työnantajamallilla, siihen täytyy olla asiakkaan suostumus. Myös tätä Heta-Liitto on vaatinut lakiin, sillä jos työnantajamalliin pakotetaan asiakkaita, jotka eivät halua työnantajuuden mukanaan tuomia velvollisuuksia, tekee se hallaa sekä yksittäiselle henkilökohtaisen avun käyttäjälle että koko alalle. Vielä parempi säännös olisi, jos siinä tuotaisiin selvästi esiin myös mahdollisuus perua suostumus, kuten viime kesän lausunnossamme toimme ilmi.

Ohjaus ja neuvonta työnantajamallissa

Hallituksen esityksen perusteella maakunnan liikelaitoksen tulee antaa henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyvää neuvontaa, ohjausta ja tukea. Hallituksen esityksen kirjaus poikkeaa vuoden 2017 lakiluonnoksesta. Hallituksen esityksen perusteella uuden lain voimaantultua maakunnalla on velvollisuus neuvoa vain työnantajamallin käytännön asioissa. Sen sijaan maakunnalla ei ole velvollisuutta arvioida työoikeudellisia kysymyksiä. Heta-Liiton lakimiehet arvioivat vielä tarkemmin, mitä tämä tulisi käytännössä tarkoittamaan, mutta vaikuttaa siltä, että ohjaus- ja neuvontavelvoite on hallituksen esityksessä kapeampi kuin vuoden 2017 lakiluonnoksessa.

Aikataulu

Jos aikataulu pitää paikkaansa, uusi vammaispalvelulaki astuisi voimaan 1.1.2021. Vammaispalvelulaki on ollut valmisteilla vuosikausia, joten sen saattaminen käytäntöön asti on erittäin tärkeää. Henkilökohtaisen avun työnantajamallia koskevat määräykset ovat nyt eheä kokonaisuus, joka yksinäänkin selkeyttää ja yhdenvertaistaa käytäntöjä. Katsommekin, että jos vammaispalvelulain voimaan astuminen edelleen viivästyy, tulee kuitenkin työnantajamallia koskevat säännökset saattaa voimaan.

Kuvassa on violetti tausta, jossa on ihmisen käsi, jonka yläpuolella on piirrettyjä puhekuplia

Työnantajamallia koskevat säännökset ovat pitkälti sen mukaisia, mitä Heta-Liitto on jo monen vuoden ajan ajanut. Haluamme kiittää Sosiaali- ja terveysministeriötä hyvästä yhteistyöstä ja siitä, että meidän asiantuntijuuttamme on kuultu. Työnantajamallia koskevat säännökset ovat nyt selkeytyneet. Lisätietoja Heta-Liiton vammaispalvelulakiin kohdistuvasta vaikuttamistyöstä voi lukea sivulta, jolle olemme koonneet vammaispalvelulakiuudistukseen liittyvät asiat.

Puramme jatkossa lisää hallituksen esityksen sisältöä ja seuraamme tiiviisti lakiesityksen etenemistä. Tiedotamme asiasta lisää syksyn kulueassa.