Vammaispalvelulain lausuntokierroksen tuloksena suuri määrä kriittisiä lausuntoja

Julkaistu

Oikeuskansleri vaatii selvittämään, miten ehdotukset täyttäisivät YK:n vammaissopimuksen määräykset.

Vammaispalvelulain soveltamisalaa koskeva lausuntokierros päättyi 31.5.2024, ja kierroksen aikana jätettiin huomattava määrä hankkeeseen kriittisesti suhtautuvia lausuntoja. Suurin osa vammaisjärjestöistä ei kannata hanketta. Sosiaali- ja terveysministeriön esittämiä muutoksia kannattivat eniten hyvinvointialueet, mutta monet niistäkin katsoivat, että laki ei olisi muutosten jälkeen riittävän selkeä.

Oikeuskanslerin mukaan perus- ja ihmisoikeudet saattavat vaarantua

Oikeuskansleri jätti varsin kriittisen lausunnon, jossa oli samoja huomioita kuin Heta-liiton lausunnossa. Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan jatkossa tulee arvioida kattavammin ehdotuksen konkreettisia vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen, erityisesti siihen, miten ehdotettu säännös täyttää YK:n vammaissopimuksen määräykset. Hänen mukaansa yksi perustuslakivaliokunnan arvioitava kysymys olisi, turvaako ehdotus YK:n vammaissopimuksen mukaiset vammaisoikeudet.

Myös Heta-liitto piti riittämättömänä tapaa, jolla YK:n vammaissopimusta oli ehdotuksessa käsitelty. Ehdotuksen perusteluissa painotetaan voimakkaasti sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden, kuten kotihoidon järjestämistä esim. henkilökohtaisen avun sijaan.

Lakiehdotuksen perustelujen mukaan saatavilla olevilla palveluilla ei ole merkitystä, kun pohditaan valintaa sosiaalihuoltolain mukaisten ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen välillä. Oikeuskanslerin mukaan esitys saattaa vaarantaa perus- ja ihmisoikeudet ja palveluiden saamisen:

”Asetelma on näin ollen herkkä sille, että tosiasiallisesti tässä voi syntyä riskiä palveluiden heikkenemisestä tai siitä, että ehdotetun sääntelyn myötä henkilön oikeus tosiasiallisesti saada yksilöllisten tarpeidensa mukaiset riittävät palvelut voi vaarantua. Edellä mainittu hallituksen esityksessä todettu saattaa lain tulkintaa ja soveltamista ohjatessaan vaarantaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja olla ristiriidassa perusoikeusmyönteisen laintulkinnan kanssa. Asiakas saattaisi jäädä ilman tarvitsemiaan palveluja, jos niitä ei käytännössä olisi saatavilla.”

Myös Heta-liitto katsoi lausunnossaan, että esityksen myötä syntyy riski siitä, että henkilö jää välitilaan ilman palveluja.

Heikennys vai tarkennus?

Monissa jätetyissä lausunnoissa pohditaan kysymystä, onko ehdotuksessa kyse vammaispalveluiden saamiseen kohdistuvasta tiukennuksesta ja heikennyksestä vai vain tarkennuksista ja vähäisistä muutoksista nykytilaan nähden. Heta-liiton mielestä ehdotus kiristäisi vammaispalveluiden piiriin pääsyä ja olisi heikennys nykytilaan nähden. Myös oikeuskansleri näkee, että tarkoituksena on tiukentaa myöntämiskäytäntöjä. Hänen mukaansa esitystä on siten tarkasteltava lakina, joka sisältää säästöjä. 

Vammaispalvelulain käsittely jatkuu nykytiedoilla syksyllä eduskunnassa. Tällä hetkellä arvio on, että hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle viikolla 39 eli syyskuun loppupuolella.

Oikeuskanslerin lausunto on luettavissa täällä.

Muihin jätettyihin lausuntoihin voi tutusta lausuntopalvelussa.

Uutinen Hetan lausuntoon liittyen on luettavissa täällä.