Heta-liitto jätti lausunnon vammaispalvelulain soveltamisalan muutoksista

Julkaistu

Hetan mukaan muutokset vaikeuttaisivat henkilökohtaisen avun ja muiden vammaispalveluiden saamista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja lakihankkeesta, jossa muutettaisiin mm. vuonna 2023 hyväksytyn vammaispalvelulain soveltamisalaa. Heta-liitto on kriittinen hanketta kohtaan ja pitää sitä vammaisten palveluiden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen heikennyksenä. Muutokset eivät tuota sellaista yksiselitteisyyttä jo hyväksyttyyn vammaispalvelulakiin nähden, että selkeys puoltaisi lakimuutoksia.

Heta on esittänyt toimia vammaispalvelulain mukaisten palvelujen, kuten henkilökohtaisen avun ensisijaisuuden kehittämiseksi, jotta vammaiset saavat palveluita vammaispalvelulain nojalla, eivätkä esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaisena kotihoitona. Lakiin tuotaisiin kuitenkin täysin uusi kriteeri (2 § 3 mom.), joka kiristäisi vammaispalveluiden piiriin pääsemistä. Sen mukaan vammaispalvelulain perusteella järjestetään palveluita vammaiselle henkilölle vain, jos hänelle ei ole järjestettävissä palveluita ensisijaisen lainsäädännön mukaan, ja hänen välttämätön avun ja tuen tarpeensa poikkeaa siitä, mikä on henkilön elämänvaiheessa tavanomainen tarve.

Ehdotuksen perusteluissa kuvataan esimerkiksi, että sosiaalihuoltolain mukainen palvelu tulee järjestää, jos se on mahdollista. Usein henkilökohtaisen avun käyttäjälle on periaatteessa järjestettävissä muita palveluita, mutta ne tarkoittavat esimerkiksi epäinhimillisiä laitosmaisia ratkaisuja ja elämänpiirin kaventumista.

Lisäksi ”elämänvaiheen” käsitteen tuominen lakiin voi johtaa välilliseen syrjintään ikää koskevien olettamusten perusteella. Hetan tulkinnan mukaan se toimii pitkälti samoin kuin viime hallituskaudella esitetty ns. ikääntymisrajaus.

Ehdotus lisäisi myös vammaisten palveluiden maksullisuutta. Vammaispalvelujen maksuttomuuden tulee Hetan lausunnon mukaan toteutua riippumatta siitä, minkä lain nojalla vamman tai sairauden edellyttämä palvelu järjestetään. On eettisesti ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmallista, että jopa elämänmittaisista vammaispalveluista peritään maksuja.

Tavoitteiksi tulee jatkovalmistelussa ottaa YK:n vammaissopimuksen toimeenpano ja vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän ja osallisuuden turvaaminen, ja muodostaa ehdotukset tältä pohjalta uudelleen. Hetan lausunnossa esitetään poistettavaksi pykäliä, joilla kiristettäisiin esim. henkilökohtaisen avun saamisedellytyksiä ja lisättäisiin palvelujen maksullisuutta.  

Hetan lausunto ja tarkemmat muutosehdotukset:
Hetan lausunto PDF
Hetan lausunto DOCX

Täältä näet lakihankkeen lausuntopalvelussa