Nyt ajankohtaista: vaihtelevan työajan tarkasteluvelvollisuus

Julkaistu

1.8.2022 alkaen työsopimuslaissa on säädetty työnantajan velvollisuudesta tarkastella työntekijän toteutunutta työaikaa, jos työntekijän kanssa on tehty vaihtelevan työajan sopimus.

Työnantajan tarkasteluvelvollisuuden tarkoitus on, että työsopimuksessa sovittu työaika vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta.

Ensimmäiset tarkastelut ovat ajankohtaisia, sillä ennen 1.8.2022 alkaneissa työsuhteissa tarkastelu on toteutettava heinäkuun 2023 loppuun mennessä.

Jos vaihtelevasta työajasta on sovittu avustajan omasta pyynnöstä, velvollisuutta tarkasteluun ei ole.

Jos vaihtelevasta työajasta on sovittu työnantajan aloitteesta, muista suorittaa tarkastelu ajoissa. Tässä uutisessa kerromme, mitä tarkastelu tarkoittaa ja miten se tehdään.

Tarkasteluvelvollisuuden sisältö

Tarkasteluvelvollisuus tarkoittaa sitä, että jos vaihtelevasta työajasta on sovittu työnantajan aloitteesta, hänen on vähintään 12 kuukauden välein tarkasteltava sitä, miten työsopimuksessa sovittu työaika on toteutunut.

Työaikaa tarkastellessaan työnantaja tarkistaa avustajan toteutuneiden työtuntien määrän tarkastelujaksolla. Tarkastelujakso on enintään 12 kuukautta. Työnantaja myös arvioi omaa työvoiman tarvettaan.

Jos tarkastelu osoittaa, että avustajan työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika olisi mahdollista määritellä korkeammaksi, työnantajan on tarjottava avustajalle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta. Tarjous tulee tehdä kuukauden kuluessa tarkastelun tekemisestä ja tarjottavan sopimuksen tulee vastata tarkastelun tulosta.

Jos avustajan kanssa on esimerkiksi sovittu työnantajan aloitteesta työajaksi 0–30 h/vko, mutta työnantaja havaitsee työaikoja tarkastellessaan, että avustaja on tosiasiassa jatkuvasti työskennellyt 5–10 tuntia viikossa, tulee työnantajan lähtökohtaisesti tarjota avustajalle uutta työaikaehtoa, jonka mukaan työtä on jatkossa vähintään 5 tuntia viikossa.

Kyseessä on työnantajan tarjous, joten avustaja voi ilmoittaa haluavansa jatkaa työntekoa entisellä työaikaehdolla.

Jos avustaja sen sijaan on usein työskennellyt 5–10 tuntia viikossa, mutta välillä avustamiselle ei ole ollut lainkaan tarvetta, ei sopimuksen työaikaehtoa ole lähtökohtaisesti tarvetta muuttaa. Pelkästään työtuntien kokonaismäärä tai sen kasvu ei siis tarkoita, että työnantajan pitäisi tarjota uutta vähimmäistyöaikaa. Olennaista on se, vaihteleeko työnantajan työvoiman tarve aidosti sillä tavalla, että se on välillä myös sopimuksessa sovitun vähimmäistuntimäärän mukainen. Tarkastelussa ei oteta huomioon työntekijän omia poissaoloja, esimerkiksi sairauslomaa tai vuosilomaa, jolloin työtunteja ei luonnollisesti ole syntynyt.

Joskus avustajan toteutunut työaika voi olla sovittua vähimmäistyöaikaa korkeampi tilapäisestä syystä, esimerkiksi sen takia, että avustaja on toiminut sijaisena toiselle työntekijälle. Pelkästään tällainen normaalista poikkeava tilanne ei aiheuta tarvetta määritellä vähimmäistyöaikaa korkeammaksi.

Tarkastelu toteutetaan vuosittain

Työnantajan tulee jatkossa tehdä työajan tarkastelu vuosittain. Ennen 1.8.2022 alkaneissa työsuhteissa tarkastelu tulee tehdä viimeistään 31.7.2023. Jos työnantajalla on useita avustajia, joilla on vaihtelevan työajan työsopimus, voi tarkastelun tehdä kaikkien osalta samalla kertaa, vaikka työsuhteet olisivat alkaneet eri aikoihin. Olennaista on, että jokaisen vaihtelevaa työaikaa tekevän avustajan kohdalla tarkasteluväli on korkeintaan vuosi.

Työnantaja ilmoittaa työntekijälle tarkastelun ajankohdan. Työnantaja siis vuosittain kertoo työntekijöille, milloin hän arvioi työaikojen toteutumista.

Työntekijä voi halutessaan pyytää kirjallista selvitystä tarkastelun tuloksesta ja siitä, millä perusteella työnantaja on päätynyt tulokseen. Käytännössä tämä tarkoittaa työnantajan selvitystä toteutuneista työtunneista sekä työvoiman tarpeesta. Kirjallinen selvitys tarvitsee antaa vain työntekijän pyynnöstä.

Uusi tarkastelu tehdään jälleen vuoden sisällä edellisestä tarkastelusta.

Lue lisää vaihtelevan työajan tarkasteluvelvollisuudesta Heta-liiton Tietopankista.

Entä muut osa-aikaiset työntekijät?

Työajan tarkasteluvelvollisuus koskee vain työntekijöitä, jotka tekevät vaihtelevaa työaikaa työnantajan aloitteesta. Työsopimuslakiin on 1.8.2022 alkaen lisätty myös uusi säännös velvollisuudesta antaa työntekijän pyynnöstä hänelle tietoa turvaavammasta työsuhdemuodosta. Tämä säännös koskee kaikkia osa-aikaisia ja määräaikaisia työntekijöitä.

Velvollisuus antaa tietoa turvaavammasta työsuhdemuodosta tarkoittaa sitä, että työnantajan on osa-aikaisen työntekijän pyynnöstä annettava perusteltu vastaus mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa sovittua säännöllistä työaikaa. Samoin työnantajan on määräaikaisen työntekijän pyynnöstä annettava perusteltu vastaus mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa sovittua työsopimuksen kestoaikaa. Velvollisuus syntyy, jos työntekijä nimenomaisesti ottaa aiheen esille ja pyytää saavansa siihen vastauksen kirjallisesti.

Velvollisuutta antaa kirjallista vastausta ei ole, jos:

  • työntekijä on työskennellyt työnantajan palveluksessa alle puoli vuotta tai
  • työntekijän edellisestä pyynnöstä on kulunut alle vuosi.

Henkilökohtaisen avun työnantajamallissa riittää, että työnantaja antaa vastauksen kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä, sillä työntekijöiden määrä on pieni.