Heta-liitto lausui kotiin vietäviä palveluja koskevista lakimuutoksista

Julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on valmistellut lakimuutoksia sosiaalihuoltolakiin, vanhuspalvelulakiin ja asiakasmaksulakiin. Muutosten tarkoituksena on muun muassa vahvistaa kotihoidon resursseja ja laatua ja kehittää asumisen ratkaisuja. Muutosten on tarkoitus vaikuttaa ennen kaikkea vanhuspalvelulain piirissä olevien henkilöiden palvelujen toteutumiseen, mutta muutoksilla voi olla vaikutusta vammaistenkin palveluihin. Heta-liitto arvioi lausunnossa uudistusta henkilökohtaisen avun kannalta.  

Lakiehdotuksen mukaan jatkossa laissa olisi tarkemmin eritelty kotihoito ja siihen liittyvät tukipalvelut, kuten siivousapu. Kotihoidon ja tukipalvelujen erottaminen toisistaan voi synnyttää kentällä kysymyksiä, miltä osin palvelut ovat maksuttomia osana vammaispalvelulain mukaista palvelusasumista. 

Heta-liiton lausunnossa painotetaan maksuttomuuden varmistamista ja kehittämistä vammaisille järjestettävissä asumisen palveluissa. Heta-liitto ehdottaa, että osana lainsäädäntöpakettia selkeytettäisiin vaikeavammaisten palveluasumisen maksuttomuutta koskevaa sääntelyä. 

Vanhuspalvelulakiin tulisi säännös, jonka mukaan lääkehoidon toteuttamiseen saa osallistua vain henkilö, jolla on tehtävän edellyttämä riittävä lääkehoidon koulutus ja osaaminen.

Lakiehdotuksen perusteluista ei saa tarkkaa kuvaa, koskisiko lääkehoidon koulutusvaatimus myös iäkkäälle henkilölle myönnettyjä vammaispalveluja. Heta-liitto katsoo, että henkilökohtaiseen apuun liittyvien ns. hoidollisten tehtävien sääntely on mielekkäintä ratkaista kokonaisuutena vammaispalvelulain uudistuksen yhteydessä.  

Heta-liitto yhtyy monien muiden lausunnonantajien huoleen siitä, että sote-alan työvoimapula on keskeinen haaste, johon tulee löytää ratkaisuja. Monissa jätetyissä lausunnossa työvoimapula nähdään suurena ongelmana.  

Lakiehdotuksessa ei ole arvioitu muutosten vaikutuksia vammaisiin henkilöihin ja vammaispalveluihin. Heta-liitto katsoo, että vammaisvaikutusten arvioinnista tulee saada normaalimenettely lainvalmistelussa.  

Voit lukea Heta-liiton vastaukset lausuntokyselyyn täältä: 

Kotiin vietävät palvelut Heta-liitto PDF

Kotiin vietävät palvelut Heta-liitto DOCX