Heta-liitto ei kannata vammaispalvelulain lykkäämistä ja vammaispalveluihin kohdistuvia säästöjä

Julkaistu

Heta-liitto vastasi sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön, jossa kysytään näkemystä uuden vammaispalvelulain lykkäämisestä.

Uuden hallitusohjelman mukaisesti STM pyytää nyt lausuntoja suunnitelmasta lykätä vammaispalvelulain voimaantuloa. Uuden vammaispalvelulain on ollut tarkoitus tulla voimaan 1.10.2023. Uuden esityksen mukaan kaikki lait siirrettäisiin tulemaan voimaan 1.10.2023 asemasta vasta 1.10.2024. Monet hyvinvointialueet toivovat vielä tuota myöhäisempää voimaantuloa.

Heta-liitto katsoo, että hallituksen esitysluonnoksessa ei ole esitetty riittäviä perusteluja vammaispalvelulain voimaantulon siirtämiselle. Tavoite löytää julkisen talouden kokonaisuuteen nähden suhteellisen pieniä laskennallisia säästöjä ei voi mennä vammaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edelle.

Nyt lausunnoilla olevan lakiehdotuksenkin mukaan voimassa oleva vammaispalvelulainsäädäntö on vanhentunut ja osittain puutteellinen, eikä se täytä perustuslain tai YK:n vammaissopimuksen vaatimuksia kaikilta osin.

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin näkökulmasta uudessa vammaispalvelulaissa on useita tärkeitä uudistuksia, joilla varmistetaan sitä, että henkilökohtainen apu toteutuu asianmukaisesti ja vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Esimerkiksi mahdollisia lisäyksiä ja tarkennuksia lakiin voidaan tehdä myös lain tultua voimaan, mutta perusteena niille eivät voi olla vammaisiin kohdistuvat säästötavoitteet.

Nyt lausunnoilla olevassa hallituksen esityksessä ei suoraan kerrota, minkälaisia muutoksia suunnitellaan, mutta teksti viittaa siihen, että tavoitteena olisi ainakin lain soveltamisalan tarkastelu ja ikääntyneiden jättäminen jossain määrin vammaispalvelujen ulkopuolelle. Voimaantulon lykkääminen on kuitenkin ylimitoitettu toimi lain soveltamisalaa koskeviin huoliin. Esimerkiksi lain määritelmiä voi tarvittaessa kehittää tulevaisuudessa, mutta lain lykkääminen ei ole perusteltua.

Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta katsottuna ei ole perusteita ryhtyä heikentämään vammaisten henkilöiden oikeuksia lykkäämällä vammaispalvelulain voimaantuloa. Heta-liitto katsoo, että nyt lausunnoilla olevasta lakiesityksestä tulee pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto, mikäli asiasta annetaan hallituksen esitys eduskuntaan. Mahdollisia lakimuutoksia varten tarvitaan asianmukainen ja vammaiset henkilöt osallistava lainvalmisteluprosessi, jonka tavoite ei ole kustannussäästöjen hakeminen. Tämä on paremmin toteutettavissa uuden lain ollessa voimassa.

Annettuihin lausuntoihin voi tutustua lausuntopalvelussa, ja myös yksityishenkilöt voivat halutessaan lausua asiasta.

Lue Heta-liiton lausunto täältä:

Hetan lausunto vammaispalvelulakiin PDF
Hetan lausunto vammaispalvelulakiin DOCX