Vaalijärjestys

Valtuuston vaali ja järjestäytyminen

1 Yleistä

Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry:n valtuuston jäsenten vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, liiton sääntöjä sekä tätä vaalijärjestystä.

Vaalissa koko maa muodostaa yhden vaalipiirin.

Vaalivaliokunnan pöytäkirjat liitteineen säilytetään arkistomääräysten mukaisesti.

2  Vaalivaliokunta

Valtuusto asettaa vaalin toteuttamista varten vaalivaliokunnan. Vaalivaliokuntaan kuuluu 3–5 henkilöä, joista vähintään yksi on hallituksen jäsen ja vähintään yksi valtuuston jäsen. Vaalivaliokunta järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

3  Sähköinen äänestys

Etäosallistumista koskevat lakia ja sääntöjä täydentävät määräykset on yhdistyslain 30§:n mukaisesti otettava yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestykseen.

Sähköinen äänestys ei toistaiseksi ole vaihtoehtona.

4  Äänioikeus

Jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä on oikeus äänestää yhdestä kolmeen (1–3) ehdokasta valtuuston vaalissa. Samalle ehdokkaalle voi antaa vain yhden äänen.

Varsinaisella jäsenellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta, ellei hän ole suorittanut koko erääntynyttä jäsenmaksuaan liitolle viimeistään kuukautta (1 kk) ennen vaalin alkamista.

Hallitus vahvistaa listan äänioikeutetuista jäsenistä.

5  Ehdokasasettelu

Ehdokkaana valtuustoon voi olla ainoastaan yhdistyksen varsinainen tai kunniajäsen. Varsinaisella jäsenellä ei kuitenkaan ole oikeutta asettua ehdolle, ellei hän ole suorittanut koko erääntynyttä jäsenmaksuaan liitolle 3.9.2022 mennessä.

Ehdokkaaksi tulee ilmoittautua viimeistään 9.9.2022 mennessä.

Ehdokkaista laaditaan ehdokasluettelo sukunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen numerosta 2 alkaen. Ehdokasluettelossa on ehdokkaan etu- ja sukunimi, ikä, oppiarvo ja/tai ammatti sekä asuinpaikkakunta. Luettelo ja ehdokkaiden esittelyt julkaistaan liiton nettisivuilla. Ehdokas vastaa siitä, että esittelyyn tarvittavat tiedot toimitetaan pyydetyllä tavalla.

6  Vaali

Liiton valtuuston jäsenten vaali tapahtuu postiäänestyksenä, joka alkaa 3.10. ja päättyy 14.10.2022. Jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle lähetetään ennen vaalien alkamista vaalikirje, joka sisältää äänestysohjeet, ehdokasluettelon, äänestysliput sekä palautuskuoren. Vaalimateriaali lähetetään suomenkielisenä.

Ehdokkaan/-iden (1–3 kpl) numero/-t tulee merkitä äänestyslippuun äänestysohjeen mukaisesti niin selvästi, ettei synny epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta äänestäjä tarkoittaa.

Jos samalle ehdokkaalle on annettu enemmän kuin yksi (1) ääni, hylätään sen äänestyslipun kaikki äänet.

Äänestyslippu voidaan palauttaa ainoastaan postitse vaalikirjeessä toimitetussa palautuskuoressa. Muulla tavoin toimitettu äänestyslippu hylätään. Palautuskuoressa ei saa lähettää muuta postia.

Äänestyslippu hyväksytään, jos se on perillä ennen ennalta ilmoitettua ääntenlaskupäivää.

Vaalivaliokunta ilmoittaa vaalin tuloksen 25.10.2022 hallitukselle, joka vahvistaa tuloksen. Tulos julkistetaan liiton internetsivuilla viimeistään 27.10.2022.

7  Ääntenlaskenta

Äänestyskirjeet avataan ja äänestysliput leimataan vaalivaliokunnan valvonnassa. Äänestysliput lasketaan ja tarkastetaan.

Vaalivaliokunta laatii ääntenlaskennasta pöytäkirjan, johon merkitään saapuneiden, hyväksyttyjen ja hylättyjen äänestyslippujen lukumäärät sekä hylättyjen äänten hylkäämissyyt. Lisäksi pöytäkirjaan merkitään kunkin ehdokkaan saama hyväksyttyjen äänten määrä.

Lista äänioikeutetuista jäsenistä ja kaikki äänestysliput asetetaan pöytäkirjan liitteeksi.

8  Valtuusto

Valtuuston toimikausi on kolme vuotta, vaalista seuraavaan vaaliin. Valtuustoon valitaan 14 jäsentä ja 14 varajäsentä.

Jäseniksi tulevat valituiksi 14 eniten ääniä saanutta ja varajäseniksi 14 seuraavaksi eniten ääniä saanutta äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Äänien mennessä tasan vaalivaliokunta ratkaisee järjestyksen arvalla ääntenlaskun päätteeksi.

Jos valtuuston jäsen tulee valituksi hallitukseen, on pysyvästi estynyt toimimasta valtuuston jäsenenä tai menettää vaalikelpoisuutensa, hänen tilalleen nousee varajäsen.