Vaalijärjestys

Valtuuston vaali ja järjestäytyminen

A YLEISTÄ

1§ Yleistä

Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry:n valtuuston jäsenten vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, liiton sääntöjä sekä tätä hallituksen laatimaa vaalijärjestystä. Seuraavissa vaaleissa vaalijärjestyksen vahvistaa valtuusto.

Vaalissa koko maa muodostaa yhden vaalipiirin.

Vaalilautakunnan pöytäkirjat liitteineen säilytetään arkistomääräysten mukaisesti. Muut vaaliasiakirjat säilytetään 3 kuukautta vaalituloksen vahvistamisesta.

2§ Vaalivaliokunta

Hallitus asettaa ensimmäisen vaalin toteuttamista varten vaalivaliokunnan ja nimeää sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vaalivaliokuntaan kuuluu 3 – 5 henkilöä, joista vähintään yksi on hallituksen jäsen ja vähintään kaksi varsinaista jäsentä, jotka eivät ole liiton päätäntäelimien jäseniä. Seuraavissa vaaleissa vaalilautakunnan nimeää valtuusto.

3§ Sähköinen äänestys

Etäosallistumista koskevat lakia ja sääntöjä täydentävät määräykset on yhdistyslain 30§:n mukaisesti otettava yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestykseen.

Sähköinen äänestys ei toistaiseksi ole vaihtoehtona.

B VAALI

4§ Äänioikeus

Jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä on oikeus äänestää yhdestä kolmeen (1–3) ehdokasta valtuuston vaalissa. Samalle ehdokkaalle voi antaa vain yhden äänen.

Varsinaisella jäsenellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta, ellei hän ole suorittanut koko erääntynyttä jäsenmaksuaan liitolle viimeistään kuukautta (1 kk) ennen vaalin alkamista.

Hallitus vahvistaa listan äänioikeutetuista jäsenistä.

5§ Ehdokasasettelu

Ehdokkaana valtuustoon voi olla ainoastaan yhdistyksen varsinainen tai kunniajäsen. Varsinaisella jäsenellä ei kuitenkaan ole oikeutta asettua ehdolle, ellei hän ole suorittanut koko erääntynyttä jäsenmaksuaan liitolle viimeistään kuukautta (1 kk) ennen vaalin alkamista.

Ehdokkaaksi tulee ilmoittautua viimeistään 29.10.2019 mennessä.

Ehdokkaista laaditaan ehdokasluettelo sukunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen numerosta 2 alkaen. Ehdokasluettelossa on ehdokkaan etu- ja sukunimi, ikä, oppiarvo ja/tai ammatti sekä asuinpaikkakunta. Luettelo ja ehdokkaiden esittelyt julkaistaan liiton nettisivuilla. Ehdokas vastaa siitä, että esittelyyn tarvittavat tiedot toimitetaan pyydetyllä tavalla.

6§ Vaali

Liiton ensimmäisen valtuuston jäsenten vaali tapahtuu postiäänestyksenä, joka alkaa 11.11. ja päättyy 22.11.2019. Jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle lähetetään ennen vaalien alkamista vaalikirje, joka sisältää äänestysohjeet, ehdokasluettelon, äänestysliput sekä palautuskuoren. Vaalimateriaali lähetetään suomenkielisenä.

Ehdokkaan/-iden (1-3 kpl) numero/-t tulee merkitä äänestyslippuun äänestysohjeen mukaisesti niin selvästi, ettei synny epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta äänestäjä tarkoittaa.

Äänestyslippu voidaan palauttaa ainoastaan postitse vaalikirjeessä toimitetussa palautuskuoressa. Muulla tavoin toimitettu äänestyslippu hylätään.

Äänestyslippu hyväksytään, jos se on perillä ennen ennalta ilmoitettua ääntenlaskupäivää.

Jos samalle ehdokkaalle on annettu enemmän kuin yksi (1) ääni, hylätään sen äänestyslipun kaikki äänet.

Vaalivaliokunta ilmoittaa vaalin tuloksen 22.1.2020 hallitukselle, joka vahvistaa tuloksen ja valtuuston kokoonpanon. Tulos julkistetaan liiton internetsivuilla viimeistään 24.1.2020.

Seuraavissa vaaleissa noudatetaan säännöissä kirjattua aikataulua.

7§ Ääntenlaskenta

Äänestyskirjeet avataan ja äänestysliput leimataan vaalivaliokunnan valvonnassa. Äänestysliput lasketaan ja tarkastetaan.

Vaalivaliokunta laatii ääntenlaskennasta pöytäkirjan, johon merkitään saapuneiden, hyväksyttyjen ja hylättyjen äänestyslippujen lukumäärät sekä hylättyjen äänten hylkäämissyyt. Lisäksi pöytäkirjaan merkitään kunkin ehdokkaan saama hyväksyttyjen äänten määrä.

Lista äänioikeutetuista jäsenistä ja kaikki äänestysliput asetetaan pöytäkirjan liitteeksi.

C JÄRJESTÄYTYMINEN

8§ Valtuusto

Valtuuston toimikausi on kolme vuotta, vaalista seuraavaan vaaliin. Valtuustoon valitaan 14 jäsentä ja 14 varajäsentä.

Jäseniksi tulevat valituiksi 14 eniten ääniä saanutta ja varajäseniksi 14 seuraavaksi eniten ääniä saanutta äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Äänien mennessä tasan ratkaistaan järjestys arvalla.

Valtuuston järjestäytymiskokous on tarkoitus pitää Tampereella 1.2.2020. Järjestäytymiskokous valitsee valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 9§ mukaisesti hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.

Jos valtuuston jäsen tulee valituksi hallitukseen, on pysyvästi estynyt toimimasta valtuuston jäsenenä tai menettää vaalikelpoisuutensa, hänen tilalleen nousee varajäsen.

9§ Hallitus

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta.

Ensimmäisen valtuustovaalin jälkeen istuvan hallituksen jäsenet jatkavat niin halutessaan toimikautensa loppuun. Valtuuston ensimmäisessä kokouksessa täydennetään tarvittaessa hallitusta.

Jäsenten toimikauden pituus 3, 2 tai 1 vuotta määräytyy heidän saamansa äänimäärän mukaisesti. Jatkossa erovuoroisten tilalle valitaan uudet jäsenet rullaavasti vuosittain kolmeksi vuodeksi.

D MUUTA

1§ Vaalijärjestys

Tämä vaalijärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.10.2019 ja päivitetty hallituksen kokouksessa 11.11.2019. Jatkossa vaalijärjestyksen hyväksyy valtuusto.