TES-sovittelut kestäneet poikkeuksellisen kauan, Heta toivoo nopeaa ratkaisua

Julkaistu

HetaTES:n sopimuskausi on päättynyt huhtikuun lopussa, ja tällä hetkellä ala on ollut sopimuksettomassa tilassa jo neljä kuukautta. HetaTES:iä noudatetaan Heta-liiton jäsenenä olevien henkilökohtaisten avustajien työnantajien ja heidän työntekijöidensä välisissä työsuhteissa.

Heta-liiton tavoitteena on ollut koko neuvotteluprosessin ajan, ja myöhemmin valtakunnansovittelijan toimistolla käytyjen sovittelujen aikana, saada mahdollisimman nopeasti alalle voimassa oleva työehtosopimus. Heta-liitto on koko neuvottelujen ajan pitänyt tärkeänä, että avustajan työhön saadaan kannustava palkkataso taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa. Henkilökohtaisten avustajien työehtojen, työskentelyolosuhteiden ja palkan tulee olla sellaisia, että ne saavat työntekijät sitoutumaan alalle. HetaTES:iä on pitkäjänteisesti kehitetty useiden sopimuskierrosten aikana, ja neuvotteluosapuolet ovat tehneet TES-kausien aikana yhteistyötä esimerkiksi sairausajan palkkojen kehittämisen eteen.

Työehtosopimusneuvottelujen etenemistä on tällä neuvottelukierroksella hidastanut se, että työntekijäpuoli on vasta kymmenen päivää ennen TES-kauden päättymistä tuonut yllättäen esille, että osa heidän esittämistään neuvottelutavoitteista on ns. kynnyskysymyksiä, joita ilman uutta työehtosopimusta ei ole mahdollista saada aikaan. Sovittelijan johdolla osapuolet pystyivät Hetan näkemyksen mukaan kuitenkin touko-kesäkuussa varsin pikaisesti lähestymään toisiaan esimerkiksi palkkausjärjestelmiä koskevilta osilta.

Hetan tarjoama palkkaratkaisu on vertailukelpoinen suhteessa yksityisellä sosiaalipalvelualalla sovittuihin palkankorotuksiin. Tämä tarkoittaa korkeampaa palkankorotustasoa kuin teollisuuden määrittelemä ns. yleinen linja. Samassa yhteydessä Heta on ollut valmis edelleen kehittämään niitä sopimusmääräyksiä, joissa HetaTES on jäljessä verrattuna sote-alaan.

Hetan näkemyksen mukaan sovittelua jumittavat työntekijäpuolen esittämät vaatimukset siitä, miten avustajille vapaaehtoiset ns. pitkät työvuorot kompensoidaan. Heta on sovittelujen aikana tarjonnut vuoroihin korvausta. Hetan näkemyksen mukaan TES-pöydällä oleva kokonaistarjous on avustajien kannalta erittäin reilu, ja on kaikkien kannalta valitettavaa, että uutta työehtosopimusta ei ole vielä saatu sovittua.

Pitkät työvuorot ja paikallinen sopiminen

Hetan ja JHL:n välisen työehtosopimuksen mukaan avustajan työhön voi kuulua niin sanottuja pitkiä työvuoroja, jos näin sovitaan. Pitkät työvuorot voivat tyypillisesti olla käytössä esimerkiksi mahdollistamassa työnantajan oman työssäkäynnin tai lomamatkalle lähtemisen. Sopiminen pitkistä työvuoroista on työntekijälle aina vapaaehtoista, ja tehty sopimus on myös mahdollista irtisanoa. Pitkä työvuoro ei ole työntekijälle ylityötä, vaan työntekijän työaika tasoittuu siten, että työntekijällä on pitkien vuorojen vastapainoksi pidempiä yhtenäisiä vapaajaksoja.

Ammattiliitto JHL on 1.9. suositellut työntekijöitä irtisanomaan jo olemassa olevat pitkiä työvuoroja koskevat paikalliset sopimukset. JHL on antanut vastaavan kehotuksen jäsenilleen jo toukokuussa osana tuolloisia työtaistelutoimia. Oikeudellista syytä irtisanoa sopimuksia ei ole. Hetaan kuuluvien työnantajien ei tarvitse tällä hetkellä ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin, jos työpaikalla on tehty ennen 1.5. sopimus pitkien vuorojen käytöstä.

Työehtosopimuksen mukaan työntekijä voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan pitkiä työvuoroja koskevan sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Matkan aikaa koskevan sopimuksen osalta TES:ssä ei määrätä irtisanomisajasta. Myöskään määräaikaisen, pitkiä vuoroja koskevan sopimuksen irtisanomisajasta ei ole määräystä työehtosopimuksessa. Näissä tapauksissa irtisanomisaika on työehtosopimuslain mukaisesti kolme kuukautta. 

JHL on 1.9. myös ilmoittanut kieltävänsä työntekijöitä tekemästä uusia sopimuksia pitkistä työvuoroista ja katsovansa, ettei sopimuksia olisi tullut tehdä enää 1.5. alkaneen työehtosopimuksen jälkivaikutuksen aikana. JHL on perustellut kieltoa sillä, että työehtosopimus ei ole enää voimassa, eikä sopimuksia voisi tehdä niin sanotun jälkivaikutuksen aikana.

Hetan näkemyksen mukaan työaikalaista ei ole selvästi johdettavissa tällaista kieltoa, eikä osapuolten tiedossa ole asiaan liittyvää oikeuskäytäntöä. Koska tilanne on kuitenkin tulkinnanvarainen, suosittelemme jäseniämme harkitsemaan, että he siirtäisivät uusien sopimuksien teon pitkistä työvuoroista, kunnes uusi työehtosopimus on voimassa.