Taustatietoa työehtosopimuksesta

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kanssa solmitun henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen (Heta-TES) uusi kausi astui voimaan 1.2.2018. Työehtosopimus on solmittu kahdeksi vuodeksi. Tällä sivulla avaamme neuvottelutulosten taustoja.

Työtehtävät ja työnjohto

Suuri muutos tulee pykälään 2, ”Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet”. Pykälästä poistuu valtaosa aiemmista määräyksistä.

Pykälässä on tähän asti ollut seuraava määräys: ”Avustaminen kohdistuu kotona ja kodin ulkopuolella niihin tehtäviin, jotka vammainen henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.” Kyseinen määräys on lähtökohtaisesti rajannut sitä, mitä työtehtäviä henkilökohtainen avustaja on työehtosopimuksen nojalla velvollinen tekemään. Työehtosopimuksen sanamuoto on antanut ymmärtää, että työntekijä ei välttämättä olisi velvollinen tekemään sellaisia tehtäviä, joista työnantaja selviytyy itse. Vammaispalvelulaissa ei suoranaisesti ole tällaista rajausta. Käytännössä työehtosopimuksen kirjaus on vaikuttanut paitsi siihen, miten työntekijät tulkitsevat tehtävänkuvaansa, myös siihen, miten kunnissa arvioidaan sitä, millaisiin toimiin henkilökohtaista apua on saatavilla.

Alalla on keskustelu mm. siitä, onko työntekijä velvollinen tekemään tehtäviä, joista vammainen henkilö selviytyisi itsekin. Joissakin tilanteissa vammainen henkilö voi periaatteellisella tasolla selviytyä esim. imuroimisesta, mutta se voisi käytännössä viedä häneltä esimerkiksi huomattavan paljon kauemmin kuin ei-vammaiselta henkilöltä ja johtaa siihen, ettei samana päivänä pystyisi enää tekemään muuta. Joissakin tapauksissa sosiaalityöntekijät ja henkilökohtaiset avustajat ovat tällaista selviytymisen arviointia tosiasiassa myös tehneet. Niin ikään alalla on keskusteltu, tuleeko työnantajan olla koko ajan työntekijän vieressä, kun työtehtävää suoritetaan.

Työehtosopimuksen 2 §:n muutos varmistaa, että Hetaan kuuluvilla työnantajilla on samat oikeudet määrätä työtehtäviä kuin järjestäytymättömillä työnantajilla.

Henkilökohtaisen avun joustaminen

Toinen tärkeä tavoite oli varmistaa, että henkilökohtainen apu toimii ja joustaa erilaisissa elämäntilanteissa ja poikkeuksellisissakin olosuhteissa. Tähän henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on vastannut melko hyvin myös aiemmin, kun se on mahdollistanut sopimisen vuorokautisen työajan pidentämisestä. Parannuksia tällä sektorilla tulee entisestään uudessa työehtosopimuksessa, joka mahdollistaa jaksotyön.

Jaksotyössä työtä voi olla enintään 80 tuntia 2 viikossa tai 120 tuntia 3 viikossa. Uusi Heta-TES antaa mahdollisuuden työnantajalle määrätä jaksotyössä 10 tunnin työvuoroista ja yövuorossa 12 tunnin työvuoroista. Työnantajalla on näin jaksotyössä laajemmat mahdollisuudet määrätä työvuorojen pituudesta. Lisäksi jaksotyössä on mahdollista sopia työntekijän kanssa enintään 15 tunnin työvuoroista. Jaksotyössä ei synny vuorokautista tai viikoittaista ylityötä, vaan ylityön kertyminen arvioidaan ainoastaan jaksoittain.

Merkittävää on, että Heta-Liitto on neuvotellut osaksi jaksotyötä työnantajille lisäksi mahdollisuuden sopia vuorokautisen työajan pidentämisestä sekä matkan aikojen työaikajärjestelyistä samoin edellytyksin kuin yleistyöajassa. Näin ollen myös jaksotyössä on mahdollista sopia työntekijän kanssa matkan ajalle jopa 24 tunnin työvuoroista.

Jaksotyötä ei ole pakko ottaa käyttöön. Tasoittumisjaksojen käyttäminen on edelleen työehtosopimuksen nojalla mahdollista. Samoin vuorokautisen työajan pidentämisestä sopiminen on edelleen mahdollista, vaikkei jaksotyöhön siirtyisikään. Vanhat työaikamääräykset eivät näin muutu, vaan jaksotyö tulee niiden lisäksi työehtosopimukseen uudeksi mahdollisuudeksi.

Uutena työehtosopimuksessa on nyt myös työnantajan mahdollisuus siirtää viikkolepo annettavaksi edeltävällä tai seuraavalla kalenteriviikolla. Jaksotyössä tai tasoittumisjaksoja käytettäessä tämä mahdollistaa sen, että yksittäisellä kalenteriviikolla voi olla 7 työpäivää. Aiemmin tämä ei ole ollut mahdollista, sillä viikkolepo on tullut antaa jokaisella kalenteriviikolla.

Uusi työehtosopimus mahdollistaa lisäksi koeajan pidentämisen työsopimuslain mukaisesti tilanteissa, joissa työntekijä on ollut koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Koeajan enimmäispituutena säilyy 4 kuukautta.

Valtakunnallinen vähimmäispalkka ja palkkaryhmät

Heta-TES:iin tulee nyt ensimmäistä kertaa valtakunnallinen vähimmäispalkka ja palkkaryhmät. Aiemmin käytössä on ollut kuntakohtainen vähimmäispalkka, mutta palkkaryhmiä ei aiemmin ole ollut lainkaan. Vähimmäispalkat on jaettu kahteen: pääkaupunkiseudulla on oma vähimmäispalkkansa ja muulla Suomella oma. Työntekijöiden henkilökohtaisiin tuntipalkkoihin on lisäksi tulossa maltilliset yleiskorotukset.

Valtakunnallisen vähimmäispalkan myötä Heta-TES lähenee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, jossa vähimmäispalkka on niin ikään määritelty vastaavin periaattein. Alan käytäntöjen seuraaminen edistää Heta-TES:n kilpailukykyä alalla, jossa on hyvin erityyppisiä työpaikkoja erilaisista henkilökohtaisen avun järjestämistavoista johtuen.

Uudessa työehtosopimuksessa on myös kaksi palkkaryhmää, jotka pohjautuvat työn sisältöön. Palkkaryhmät ovat tyypillisiä työehtosopimuksissa. Heta-Liiton tavoite kuitenkin oli, että jos palkkaryhmät työehtosopimukseen tulevat, niin ne täytyy määritellä mahdollisimman tarkasti, jotta epäselvyyksiltä palkan suuruuden määrittelyssä vältyttäisiin. Uuden Heta-TES:n mukaan työntekijä on oikeutettu korkeampipalkkaiseen palkkaryhmään, kun työtehtävät pysyvästi sisältävät erityisosaamista tai koulutusta vaativia hoidollisia tehtäviä. Hoidollisilla tehtävillä tarkoitetaan vammaisen henkilön fyysiseen terveydentilaan liittyviä tehtäviä, ei esimerkiksi hoivaa tai huolehtimista.

Työnantaja voi halutessaan ottaa palkkaryhmät käyttöön heti, mutta pakollisiksi ne tulevat vasta 1.6.2018. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnan vammaispalvelu on velvollinen korvaamaan palkkaryhmistä aiheutuvan aiempaa korkeamman palkan vasta 1.6.2018 alkaen. Jos työnantaja haluaa ottaa palkkaryhmän käyttöön tätä ennen, tulee asiasta sopia erikseen oman kunnan vammaispalveluiden kanssa.

Muita kilpailukykyä lisääviä määräyksiä

Kokonaan uutena asiana Heta-TES:iin tulee palkallinen maksimissaan 3 päivän hoitovapaa alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi. Tätä on kentältä toivottu erityisesti työntekijöiden mutta myös työnantajien puolelta.

Lisäksi uudessa työehtosopimuksessa lisätään arkipyhiksi pitkäperjantai ja 2. pääsiäispäivä.

Palaa takaisin Työehtosopimus-sivulle.