Heta-liitto selvittää koronapassin tilannetta

Julkaistu

Sote-henkilöstön rokotteista on tulossa uusi lakiehdotus.

Heta-liiton neuvontaan on lähipäivinä tullut useita yhteydenottoja koronapassista. Tällä hetkellä työnantajat eivät voi vaatia koronapassia työntekijältään, mutta koronapassin laajentamisesta käydään vilkasta julkista keskustelua.  

Tartuntatautilain mukaan toiminnanharjoittajan on tiettyjen ehtojen täyttyessä mahdollista edellyttää koronapassia asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi. Lakimuutoksen perusteluissa on tuotu esiin, että työnantaja ei kuitenkaan voi edellyttää koronapassia työntekijältä. Laista tai sen perusteluista ei käy selvästi ilmi, katsotaanko työntekijöiksi tässä yhteydessä myös muut kuin kyseisen toiminnanharjoittajan (esim. konserttisalin) omat työntekijät, vai ovatko koronapassivaatimuksen ulkopuolella myös muut työtehtävissä paikalla olevat henkilöt. 

Heta-liitto on viime viikolla ollut yhteydessä aluehallintovirastoon ja kysynyt linjausta siihen, pidetäänkö vammaisen henkilön henkilökohtaista avustajaa tartuntatautilain tarkoittamana ”asiakkaana ja toimintaan osallistuvana” vai työntekijänä, jolta koronapassia ei voisi esimerkiksi teatterissa edellyttää. Toistaiseksi Hetaan tulleiden tietojen mukaan avustajilta on edellytetty koronapasseja. Tiedotamme, kun saamme lisätietoja asiasta.  

Ongelmia on nyt käytännössä tullut vapaa-ajan avun suhteen, jos avustajalla ei ole koronapassia. Työnantaja voi pyrkiä järjestämään työvuoroja uudelleen työntekijän kanssa sopimalla. Koronapassin käyttöä on laajennettu ja ollaan todennäköisesti laajentamassa edelleen, ja tällainen muutos saattaa olla myös ennalta-arvaamaton syy, jonka nojalla työnantaja voi ilman työntekijän suostumustakin muuttaa työvuoroluetteloa. Lähtökohta on tällöinkin, että työntekijän kanssa pyritään ensi sijassa sopimaan työvuorojen muutoksesta. 

Vaihtelevan työajan sopimuksilla työskentelevillä sopimus tuo jonkin verran joustoa työn tarjoamiseen. Voimakkaammat keinot kuten palkanmaksun keskeytys tai lomauttaminen on yleisesti nähty oikeudellisesti riskiratkaisuiksi. Työnantajalla ei siis tällä hetkellä ole paljon hyviä keinoja käytettävissä. Yksi vaihtoehto ratkaisuksi on, että palkkaa maksetaan poikkeuksellisesti työntekijälle, joka ei tilaisuuteen pääse ja lisäksi hänen tilalleen tulevalle henkilölle. Tästä taas pitäisi hakea kunnan korvauksen saamiseksi erillistä päätöstä, mikä voi pitkittää asiaa. Hakemuksen läpimeno voi myös olla epävarmaa, vaikka perusteita olisikin. 

Valmisteilla oleva sote-henkilöstön rokotevaatimus

Marinin hallitus on tällä viikolla käsitellyt sote-alalle säädettäväksi tarkoitettua koronarokotevaatimusta. Mediatietojen mukaan lakiehdotus on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi ensi viikolla. Tästä lakiluonnoksesta ei ole ollut julkista kuulemista eikä esityksen tarkka sisältö ole tiedossa, mutta Heta-liitto on viimeksi tällä viikolla muistuttanut ministeriötä siitä, että henkilökohtaisen avun kysymykset pitää ottaa huomioon.