Kelan päivärahat pitää voida maksaa myös palkan sijaismaksajille

Julkaistu

Huolimatta siitä, että viime viikkojen aikana ollaan oltu vaikeassa TES-neuvottelutilanteessa, olemme edistäneet myös muita asioita ja tehneet vaikuttamistoimintaa. Viime viikolla Heta-liitto lähetti päivärahoja koskevan kannanoton mm. eduskuntaryhmiin, puolueille ja hallitusneuvottelujen sote-pöydän neuvottelijoille.

Heta-liiton kannanotto 26.5.2023

Vammaisten henkilökohtaisen avun työsuhteissa tulee olla mahdollista kehittää työsuhteen ehtoja kuten muuallakin työelämässä.

Henkilökohtaisen avun työnantajamallissa vammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana kaikkine työnantajan vastuineen ja velvoitteineen. Hyvinvointialue toimii yleensä ns. sijaismaksajana maksamalla palkan suoraan työntekijälle työnantajan puolesta.

Suomessa työehtosopimuksissa on usein sovittu palkkaeduista esimerkiksi työntekijän sairastumisen ajalle. Työnantaja voi tällöin hakea Kelan päivärahan siltä ajalta, jolta on maksanut palkan työntekijälle. Mahdollista ei tällä hetkellä ole kuitenkaan se, että hyvinvointialue sijaismaksajana maksaisi sairausajan palkan ja hakisi Kelan päivärahan itselleen maksettavaksi. Sijaismaksajan asemasta ei ole sairausvakuutuslaissa säännöksiä. Kela puolestaan on sidottu sairausvakuutuslain säännöksiin siitä, milloin sairauspäiväraha voidaan maksaa muulle taholle kuin vakuutetulle itselleen.

Lainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että työnantajan osuus päivärahoista on mahdollista maksaa suoraan sijaismaksajana toimivalle hyvinvointialueelle. Tämä maininta on helposti lisättävissä hallitusohjelmaan.

Edellisellä hallituskaudella asiaa on jo selvitetty STM:n toimesta, ja erilaisia vaihtoehtoja lainsäädännön kehittämiseksi on jo olemassa. Lain muuttaminen olisi asiana kustannusneutraali. Yhtenä vaihtoehtona on ollut esillä asian sääntely vammaispalvelulaissa. Samalla vammaispalvelulakiin olisi mahdollista lisätä Heta-liiton esittämiä muita säännöksiä korvausten maksusta. 1.10.2023 voimaan tulevassa vammaispalvelulaissa ei ole sääntelyä siitä, miten työnantajamallin korvaukset maksetaan.