Heta-Liiton säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry ja sen kotipaikka on Turku ja toimialueena koko maa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen siten, että vaikeavammaisten ja vammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työnantajien perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet toteutuvat siten, että suoriutuminen päivittäisissä toiminnoissa toteutuu ja heidän oikeudellinen asema turvataan.

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää henkilökohtaiseen työnantajuuteen perustuvaa vaikeavammaisten henkilöiden avustajajärjestelmää ja siihen liittyviä rakenteita ja turvata henkilökohtaiseen työnantajuuteen perustuvan avustajamallin yhteiskunnallinen asema ja rahoitus.

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa henkilökohtaisten avustajien työnantajien yleisiä ja yhteisiä työnantajuuteen liittyviä etuja ja oikeuksia, tukea ja edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa henkilökohtaiseen työnantajuuteen perustuvan avustajajärjestelmän yleisiä toimintaedellytyksiä sekä tukea henkilökohtaisten avustajien työnantajia työnantajuuteen liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys vaikuttaa alan yleiseen kehitykseen, lainsäädäntöön ja taloudelliseen kehitykseen tekemällä ja antamalla näihin liittyviä aloitteita, esityksiä, selvityksiä ja antamalla lausuntoja sekä jakamalla tietoa henkilökohtaiseen työnantajuuteen perustuvasta avustajajärjestelmästä. Yhdistys toimii henkilökohtaisten avustajien työnantajien työmarkkinajärjestönä neuvottelemalla ja solmimalla työehtosopimukset omalle toimialalleen. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ja muita tahoja henkilökohtaiseen työnantajuuteen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia ja tuottamalla ja jakamalla aineistoa. Sen lisäksi yhdistys voi toteuttaa myös muuta samankaltaista toimintaa yhdistyksen tavoitteiden tukemiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka toimii oman henkilökohtaisen avustajansa työnantajana tai toimii vammaisen henkilön puolesta tämän henkilökohtaisen avustajan työnantajana ja joka hyväksyy yhdistyksen sääntöihin kirjatun tarkoituksen.

Kandidaattijäseneksi voidaan hyväksyä sellainen vammainen henkilö, joka haluaisi toimia henkilökohtaisen avustajan työnantajana, mutta hänestä riippumattomista syistä se mahdollisuus siihen on häneltä evätty ja joka hyväksyy yhdistyksen sääntöihin kirjatun tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, kandidaattijäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen sekä jäsenyyskriteerien muuttuminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai vaikeuttanut sen toimintaa tai tavoitteiden saavuttamista tai on tahallisesti tai toistuvasti rikkonut yhdistyksen solmimia työehtosopimuksia tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi varsinaisen jäsenen, kandidaattijäsenen tai kannattajajäsenen hakemuksesta vaihtaa jäsenyysryhmää jäsenyyskriteerien muuttuessa.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, kandidaattijäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Kunniapuheenjohtajilta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa varsinaisista jäsenistä koottu hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen.

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä on läsnä hallituksen kokouksessa. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Puheenjohtajille ja hallituksen jäsenille voidaan maksaa syyskokouksen päätöksen mukaisia kokouspalkkioita.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava kahdelle toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kandidaatti- ja kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviestillä niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet niinä vuosina, jonka vuoden lopussa päättyy hallituksen toimikausi.
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoi- tettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Voit tästä linkistä palata Jäsenyys-sivulle.