Ylityökokeilun tarkoitus

Ideana järjestelmässä on, että työntekijä voi tehdä kalenterivuodessa tietyn määrän ylityötä ilman ylityökorvausta.

Tällaiselle ylityöjärjestelmälle olemme havainneet tarvetta muun muassa siitä syystä, että joissakin työsuhteissa ylityön teettäminen on käytännön syistä tarpeen, mutta kunnat suhtautuvat usein lähtökohtaisesti kielteisesti ylityökorvausten maksamiseen. Joissakin tapauksissa myös työntekijät haluavat tehdä työtä yli säännöllisten työaikojen, joten halusimme lisätä sopimisen mahdollisuuksia.

Työehtosopimuksen mukaisesti työnantaja ja työntekijä voivat sopia ylityön tekemisestä ilman ylityökorvausta kalenterivuoden aikana enintään 168 tuntia eli keskimäärin 14 tuntia kalenterikuukautta kohden. Työntekijällä on oikeus saada kyseisiltä tunneilta ylityökorvausta lukuun ottamatta kaikki muut työaikakorvaukset eli lisät (esimerkiksi ilta- tai sunnuntaityölisät).

Työehtosopijapuolet (Heta-liitto ja JHL) ovat tarkoin määritelleet ylityöjärjestelmän käyttämiselle ehdot, joita kaikkia tulee noudattaa. Kyseisten ehtojen noudattamatta jättäminen johtaa Ylityösopimuksen pätemättömyyteen. Mikäli ehtoja ei ole noudatettu ja sopimus katsotaan pätemättömäksi, ei ylityökorvauksetonta työtä ole voitu teettä. Kyseessä on poikkeaminen työntekijälle kuuluvasta edusta (ylityökorvaus), jonka vuoksi on luonnollisesti erittäin tärkeää, että sopimisessa noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä. Näitä ehtoja käsitellään tarkemmin tässä uutiskirjeessä.